Wyniki budownictwa w styczniu 2021

19.02.2021

Wyniki budownictwa w styczniu słabsze od oczekiwań rynkowych

Wyniki budownictwa w styczniu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w styczniu 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 62,8% niższa niż w grudniu i jednocześnie niższa o 10,0% niż przed rokiem. Rynek spodziewał się mniejszych spadków dynamiki w stosunku do stycznia ub. roku.

W grudniu roczna dynamika produkcji była dodatnia i wyniosła 3,4%.

Mocny spadek poziomu sprzedaży budowlano-montażowej w stosunku do grudnia jest typowym zjawiskiem. Koniec roku jest okresem, w którym dąży się do oddania jak największej liczby inwestycji oraz fakturuje się dużo wykonanych prac z zakresu inwestycji infrastrukturalnych i przedsiębiorstw. Dodatkowo na poziom dynamiki produkcji budowlanej w styczniu wpływ miały również niekorzystne warunki atmosferyczne.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się niższa o 6,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 1,7% wyższa w porównaniu z grudniem 2020 roku.

Na styczniowy spadek dynamiki produkcji budowlanej (o 62,8%) wpłynęło zmniejszenie wartości zrealizowanych robót we wszystkich działach budownictwa: budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 72,3%), w robotach budowlanych specjalistycznych (o 54,9%) oraz w budowie budynków (o 54,0%)

Sprzedaż niższa niż przed rokiem była wypadkową spadków produkcji w jednostkach zajmujących się budową budynków (o 14,4%), wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 10,1%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 5,0%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu okazały się 0,1% wyższe niż w grudniu i jednocześnie o 2,3% wyższe niż przed rokiem.

W grudniu ceny były wyższe o 0,2% niż w listopadzie i o 2,7% wyższe niż przed rokiem.

 

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.