Wyniki budownictwa w styczniu 2023

21.02.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w styczniu 2023

wyniki budownictwa we wrześniu

Wyniki budownictwa w styczniu  

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 55,1% niższa niż w grudniu ub.r. i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku o 2,4% (w styczniu ub.r. produkcja wzrosła r/r o 20,8%).
  • W grudniu 2022 produkcja budowlano-montażowa spadła o 0,8% r/r.   

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się niższe od prognoz KIG, ale są znacząco wyższe od średniej oczekiwań rynkowych, która zakładała spadek produkcji. Styczniowy, duży spadek poziomu sprzedaży budowlano-montażowej w stosunku do grudnia jest typowym zjawiskiem.  

Zgodnie ze statystykami oczyszczonymi z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w styczniu była niższa o 0,1% w ujęciu rocznym oraz wyższa o 7,0% w porównaniu z grudniem 2022 roku. 

Dane o produkcji budowlanej w ujęciu miesięcznym pokazują silne spadki we wszystkich działach budownictwa. Wartość robót w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej spadła o 66,9%; w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 46,9%; a w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 41,8%. 

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrost produkcji zanotowano w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 15,0%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 7,5%). Spadła produkcja w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków (o 10,7%).  

Ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2023 roku utrzymały się na tym samym poziomie co w grudniu ub.r. i były 13,1% wyższe niż przed rokiem. W grudniu ub. roku zanotowano wzrost cen o 0,6% m/m i 14,4% r/r (według zaktualizowanych przez GUS danych).  

Zobacz także inne raporty KIG


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.