Wyniki przemysłu w czerwcu 2019

18.07.2019

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wynikach przemysłu w czerwcu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,9% niższa, niż w maju i jednocześnie o 2,7% niższa niż przed rokiem.  Spadki sprzedaży między majem a czerwcem są nietypowe, zazwyczaj oczekuje się tu wzrostu (przed rokiem wyniósł on 4,2%). Wyniki przemysłu w czerwcu były znacznie niższe od prognozowanych przez rynek (ok. 3,0% w ujęciu r/r).

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w czerwcu o 2,0% w stosunku do maja oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 2,7%.

Spadek sprzedaży w czerwcu był wypadkową obniżenia produkcji w przetwórstwie przemysłowym o 6,4%, górnictwie i wydobywaniu o 0,5%, dostawach wody i gospodarce ściekami o 2,1% oraz zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę o 3,0%.

Wzrosty sprzedaży w ujęciu rocznym zaobserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (5,5%) i w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (2,3%). Spadki zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 3,4%) i w górnictwie i wydobywaniu (o 1,9%).

W pierwszym półroczu produkcja okazała się o 5,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po pięciu miesiącach roku wzrost wynosił 7,0%, a po czterech 6,8%. W miarę upływu roku przemysł coraz mocniej rozpędzał się – w czerwcu natomiast mocno wyhamował. Może być to wynikiem majowego przyspieszenia produkcji i przeniesienia fakturowania części dostaw z pierwszych dni czerwca jeszcze na maj.

W czerwcu ceny przemysłowe spadły przeciętnie o 0,4% podczas gdy w maju wzrost cen wyniósł 0,2%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,6% wyższe niż przed rokiem. Dynamika cen przemysłowych w okresie I-VI br. wzrosła o 2,0% wobec notowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spadki cen w czerwcu były wypadkową obniżenia ich głównie w górnictwie i wydobywaniu (o 1,4%) oraz przetwórstwie (o 0,5%). W dostawie wody i gospodarowaniu ściekami ceny wzrosły natomiast o 0,2% a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię o 0,5%.

W ujęciu rocznym wzrosty cen zaobserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 5,0%), dostawach wody i gospodarce ściekami (o 2,2%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 0,3%). Spadek zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 2,4%).

Aktualne zmiany cen w przetwórstwie wskazują, iż inflacja konsumencka w najbliższych miesiącach może spadać, co studzi obawy części analityków.


Karolina Makijewska

Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.