Wyniki przemysłu w czerwcu 2021

20.07.2021

W czerwcu zanotowano wzrost we wszystkich głównych grupach przemysłowych w skali roku

Wyniki przemysłu w czerwcu 2021

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w czerwcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,0% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa o 18,4% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku (wtedy zanotowano wzrost o 0,5% r/r).

Dane okazały się wyższe od prognozowanych przez KIG i zbliżone są do średniej oczekiwań rynkowych.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 0,2% w stosunku do maja oraz wzrost o 18,6% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Na ogólny wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym (o 4,0%) dla całego przemysłu złożyły się wyższe wyniki sprzedaży w takich sekcjach jak: dostawa wody i gospodarowania ściekami (wzrost o 5,6%), przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 4,7%) oraz górnictwo i wydobywanie (wzrost o 1,1%). Spadek sprzedaży w stosunku do maja zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię (o 5,0%).

Sprzedaż w stosunku rocznym wzrosła w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 19,4%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (wzrost o 14,8%) oraz dostawa wody i gospodarowanie ściekami (wzrost o 13,3%). Niższe wyniki w stosunku do czerwca ub. roku zanotowało górnictwo i wydobywanie (spadek o 1,9%)

W stosunku do czerwca 2020 roku, wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 47,5%), urządzeń elektrycznych (o 38,6%), metali (o 30,6%), wyrobów z metali (o 24,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 23,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 22,3%), maszyn i urządzeń (o 20,0%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 19,4%). Spadek produkcji, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 2 działach, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 6,9%).

W czerwcu zanotowano wzrost we wszystkich głównych grupach przemysłowych w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 24,7%, dóbr zaopatrzeniowych – o 23,9%, dóbr inwestycyjnych – o 18,8%, dóbr związanych z energią – o 13,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 6,8%.

Na czerwcowy wzrost sprzedaży wpływ mogła mieć m.in. większa niż w maju liczba dni roboczych. Być może jest to również efekt wzrostu zamówień przed wakacyjnymi przestojami. Warto również podkreślić wysoką dynamikę sprzedaży w ujęciu rocznym, którą udało się uzyskać pomimo coraz mniejszego wpływu efektu bazy z ubiegłego roku (czerwiec ub. roku był pierwszym od wybuchu pandemii miesiącem, w którym odnotowano lepsze wyniki w ujęciu rocznym).

Ceny przemysłowe w czerwcu wzrosły w stosunku do maja przeciętnie o 0,7% (w maju odnotowano wzrost o 0,9% m/m). W stosunku do czerwca ub. roku ceny wzrosły o 7,0% (w maju roczna dynamika cen przemysłowych wyniosła 6,6%).

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 0,8%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 0,5%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 0,4%). Ceny w stosunku do maja spadły w górnictwie i wydobywaniu (o 2,2%).

W porównaniu z czerwcem ub. roku wzrosty cen zaobserwowano we wszystkich sekcjach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 19,3%), przetwórstwie przemysłowym (o 6,9%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,8%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 3,5%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, na procesy inflacyjne w przemyśle wpływają m.in. wyższe koszty wytwarzania oraz niski kurs złotego.

Zobacz wyniki przemysłu w kwietniu 2021

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.