Wyniki przemysłu w czerwcu 2022

20.07.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki przemysłu w czerwcu 2022 roku.

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,3% niższa niż w maju i jednocześnie wyższa o 10,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.  Sprzedaż w okresie I-VI 2022 roku wzrosła r/r o 13,6%.

GUS podał również skorygowane dane za maj – zgodnie z nimi sprzedaż w maju wzrosła o 1,3% m/m oraz wzrosła o 14,9% r/r (wcześniejsze dane mówiły o wzroście m/m o 1,4% i wzroście r/r o 15,0%)

Dane okazały się minimalnie mniejsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 0,9% w stosunku do maja oraz wzrost o 10,5% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Produkcja sprzedana przemysłu w stosunku do maja wzrosła w przypadku: górnictwa i wydobywania – o 7,8% oraz dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji o 1,6%. Spadek zanotowało wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,4% oraz przetwórstwo przemysłowe o 0,1%.

Sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła we wszystkich grupach. Najmocniej w górnictwie i wydobywaniu – o 25,4%. W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zanotowano wzrost o 14,3%, w przetwórstwie przemysłowym o 9,8%; a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 7,0%.

Szczegółowe dane z poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana (w cenach stałych) w czerwcu spadła w 19 działach przemysłu, w tym m.in. w produkcji: metali (o 10,6%), wyrobów z drewna korka słomy i wikliny (o 6,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 6,6%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,4%), w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,0%). W stosunku do maja produkcja wzrosła w 15 działach, w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 49,6%), produkcji napojów (o 14,2%), w produkcji maszyn i urządzeń (o 7,1%), w produkcji urządzeń elektrycznych (o 6,4%), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 6,1%).

Według danych w ujęciu rocznym produkcja wzrosła (w cenach stałych) w 29 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in. w: wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 47,8%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 26,9%), produkcji maszyn i urządzeń (o 26,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów z metali (po 18,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 16,8%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę (o 14,3%), w produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 10,5%). W stosunku do czerwca ubiegłego roku produkcja spadła w 5 działach, w tym m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 10,6%), metali (o 7,2%), mebli (o 1,4%).

W czerwcu odnotowano wzrost produkcji w skali roku w większości głównych grupowaniach przemysłowych. Największy wzrost dotyczył produkcji dóbr inwestycyjnych (o 18,4%). Produkcja dóbr związanych z energią zwiększyła się o 15,1%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 11,4%, dóbr zaopatrzeniowych o 7,3%. Zmniejszyła się jedynie produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych o 7,9%.

Ceny przemysłowe w czerwcu wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 1,6% (w maju – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano wzrost o 1,4% m/m). W stosunku do czerwca ub. roku ceny wzrosły o 25,6% (w maju roczna dynamika wyniosła 24,7%). W okresie styczeń-czerwiec ceny wzrosły r/r o 21,5%. Wzrost cen w czerwcu był wyższy od oczekiwanego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 1,5%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,9%). Spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 0,8%) oraz w dostawach wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,1%).

W stosunku do czerwca 2021 roku wzrosty cen objęły wszystkie grupy. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wzrosły o 46,8%, w górnictwie i wydobywaniu o 26,4%, przetwórstwie przemysłowym o 23,1% a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami i odpadami o 6,2%.

Sprawdź pozostałe analizy Krajowej Izby Gospodarczej >>> TUTAJ

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.