Wyniki przemysłu w czerwcu 2023

20.07.2023

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w czerwcu 2023 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,2% wyższa niż w maju i jednocześnie niższa o 1,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W maju, zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, produkcja była niższa niż przed rokiem 2,8%.

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w czerwcu

Sprzedaż w okresie I-VI 2023 roku była niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,7%.

Dane okazały się nieznacznie lepsze od oczekiwań rynkowych i minimalnie gorsze od prognoz KIG. W czerwcu często notowany jest wzrost sprzedaży w stosunku do maja. Zwraca uwagę wciąż mocno ujemna dynamika roczna sprzedaży w górnictwie i wydobywaniu oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę. Jest to pochodna bardzo wysokiej bazy do porównań sprzed roku.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 0,4% w stosunku do maja oraz spadek o 0,8% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

W ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w trzech grupach. Najsilniejszy wzrost – o 5,3% – zanotowano w górnictwie i wydobywaniu. W dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji wzrost wyniósł 3,0%, a w przetwórstwie przemysłowym 1,7%. W czerwcu produkcja sprzedana spadła jedynie w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,8%.

Dane w ujęciu rocznym pokazują spadki sprzedaży we wszystkich grupach. W górnictwie i wydobywaniu o 13,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 6,6%, ale w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji już tylko o 1,0%, a w przetwórstwie przemysłowym jedynie o 0,7%.

Dane szczegółowe z poszczególnych działów przemysłu pokazują w ujęciu miesięcznym wzrost produkcji w 22 (spośród 34) działach, w tym m.in.: w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – 0 17,4%, w produkcji napojów – o 10,7%, produkcji maszyn i urządzeń – o 9,7%, produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 7,5%. Spadek produkcji w stosunku do maja odnotowano w 12 działach w tym: w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 9,5%, w produkcji metali – o 8,9%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,8%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych o 3,9%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,8%, mebli – o 2,3%.

 

 

W ujęciu rocznym produkcja spadła (w cenach stałych) w 22 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in. w: wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 31,6%, produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych  – o 20,4%, produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny  – o 17,8%, produkcji metali – o 12,9%, produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 11,9%, produkcji mebli – o 10,7%, produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,6%. Produkcja wzrosła zaś w 12 działach, w tym m.in. w przypadku: produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 19,7%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 9,7%), produkcji maszyn i urządzeń (o 7,4%); w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 7,1%); produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 3,0%).

W czerwcu odnotowano spadek produkcji w skali roku w przypadku dóbr związanych z energią – o 10,9%; dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 9,9%; dóbr zaopatrzeniowych – o 5,8%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,3%. Wzrosła natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 11,0%.

 

 

Ceny przemysłowe w czerwcu spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,7% (w maju – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano spadek o 1,9% m/m). W stosunku do czerwca ub. roku ceny wzrosły o 0,5% (w maju roczna dynamika wyniosła 2,8%). Poziom cen przemysłowych okazał się istotnie niższy od oczekiwań rynkowych, ale zgodny z prognozami KIG. W okresie I-VI 2023 ceny wzrosły r/r o 9,3%.

Spadki cen w ujęciu miesięcznym zanotowano we wszystkich grupach. W górnictwie i wydobywaniu – o 1,5%, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,7%; w przetwórstwie przemysłowym o 0,6%, a w przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji o 0,2%.

W porównaniu z czerwcem ub. roku wzrosty cen miały miejsce w trzech grupach. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wzrosły o 29,5%, w górnictwie i wydobywaniu o 14,6%, w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami o 3,1%. Ceny w przetwórstwie okazały się o 4,1% niższe niż przed rokiem. W ich przypadków ceny niższe niż przed dwunastoma miesiącami obserwowane były jeszcze w maju (-2,2%).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.