Wyniki przemysłu w grudniu 2019 r.

22.01.2020

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w grudniu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 9,4% niższa niż w listopadzie i jednocześnie o 3,8% wyższa niż przed rokiem.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały spadek sprzedaży w grudniu o 2,9% w stosunku do listopada oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 2,1%.

Spadek sprzedaży w grudniu wynoszący dla całego przemysłu 9,4% był wypadkową spadków w działach: przetwórstwo przemysłowe (10,7%), górnictwo i wydobywanie (9,7%) oraz łagodzących ich skutki wzrostów notowanych w działach: dostawa wody i gospodarowanie ściekami (3,3%) zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (1,3%).

W statystykach prezentujących zmiany w skali roku, wzrosty notowano w działach: dostawie wody i gospodarowaniu ściekami 9,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 4,6%, w i przetwórstwie przemysłowym 3,8%. Spadek zanotowano jedynie w górnictwie i wydobywaniu 1,7%.

W okresie I-XII produkcja okazała się o 4,0% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Taki sam wynik obserwowany był w okresie I-XI.

W grudniu ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,1%, podczas gdy w listopadzie miał miejsce sięgający 0,2% spadek cen. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,0% wyższe niż przed rokiem (w listopadzie ich roczna dynamika była ujemna i wynosiła 0,1%). W okresie I-XII ceny przemysłowe były średnio o 1,2% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce w górnictwie i wydobywaniu (o 0,2%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,2%), przetwórstwie (o 0,1%). Jedyny spadek cen zanotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,4%).

W ujęciu średniorocznym wzrosty cen zaobserwowano we wszystkich działach: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 4,4%), dostawach wody i gospodarce ściekami (o 2,4%) i w górnictwie i wydobywaniu (o 2,4%), w przetwórstwie przemysłowym (o 0,8%).

Aktualne zmiany cen w przetwórstwie przemysłowym, poprzez ceny towarów, powinny przyczyniać się do redukcji poziomu inflacji konsumenckiej. Oczywiście w jej ostatecznych wynikach spore znacznie będzie mieć kształtowanie się cen usług.

Wypada też podkreślić, że wbrew części obiegowych opinii aktualne spadki cen przemysłowych (zwłaszcza w przetwórstwie) nie są pochodną pogarszającej się koniunktury ale głównie zmian wyceny naszej waluty (patrz sprzedaż eksportowa wyrażana w złotych).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.