Wyniki przemysłu w grudniu 2021

21.01.2022

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w grudniu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,9% niższa niż w listopadzie ub.r. i jednocześnie wyższa o 16,7% w porównaniu z grudniem 2020 roku (wtedy zanotowano wzrost o 11,1% r/r)

W okresie I-XII  2021 roku produkcja wzrosła o 14,9%. Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG.

Spadek produkcji w ujęciu miesięcznym w grudniu jest zjawiskiem typowym – w ostatnich miesiącach roku odnotowuje się korektę sprzedaży, choć zazwyczaj jest ona dużo głębszą niż zaobserwowana w grudniu ub. roku.  Warto też przypomnieć, że listopad ub. roku zaskoczył wzrostem produkcji o 5,3%.  Wpływ na poziom sprzedaży może mieć m.in. zwiększanie zapasów w związku z utrzymywaniem się wysokiej inflacji.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 0,2% w stosunku do listopada oraz wzrost o 13,7% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Na ogólny spadek produkcji w ujęciu miesięcznym (o 2,9%) złożyły się niższe wyniki sprzedaży w takich grupach jak: przetwórstwo przemysłowe (spadek o 5,2%) oraz górnictwo i wydobywanie (spadek o 2,1%). W stosunku do listopada produkcja wzrosła w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 17,0%) ora dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 4,0%).

W ujęciu rocznym, poza górnictwem i wydobywaniem, które zanotowało spadek r/r o 0,9%, produkcja wzrosła we wszystkich analizowanych przez GUS grupach. Najwyższy wzrost (o 54,2%) zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Dobry wynik sprzedaży (wzrost o 13,9%) osiągnięto w przetwórstwie przemysłowym. Wzrosła również produkcja w sekcji: dostawa wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 9,6%).

Bardzie szczegółowe dane pokazują, że w porównaniu z listopadem spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2021 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, w tym m.in. w produkcji: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 14,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 13,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 13,0%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,2%), w produkcji metali (o 10,1%), i produkcji wyrobów z metali (o 8,8%).

Wzrost produkcji w ujęciu miesięcznym zanotowano w 13 działach, w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 51,3%), wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 19,6%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 17,0%), produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 13,5%), produkcji maszyn i urządzeń (o 9,4%).

Zgodnie z danymi w ujęciu rocznym, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż była większa niż przed rokiem m.in. w produkcji metali (o 42,7%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 33,8%), napojów (o 22,1%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 23,3%), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 21,7%), wyrobów z metali (o 18,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 17,0%). Spadek produkcji r/r wystąpił w 4 działach, w tym w produkcji odzieży (o 9,7%).

W grudniu 2021  produkcja sprzedana w ujęciu rocznym wzrosła we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Największy wzrost zanotowano w produkcji dóbr związanych z energią (o 39,4%). Zwiększyła się również produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 17,6%), dóbr inwestycyjnych (o 12,6%), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 7,7%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 7,2%).

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.