Wyniki przemysłu w grudniu 2022 niższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

23.01.2023

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w grudniu 2022 roku

Wyniki przemysłu w grudniu 2022 roku

 • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,0% w stosunku do grudnia 2021 roku i była niższa o 6,4% niż w listopadzie ub.r.
 • GUS podał również skorygowane dane o sprzedaży w listopadzie – zgodnie z nimi produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 4,5% r/r i o 2,8% m/m.
 • W całym roku 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,2% wyższa niż przed rokiem.

Grudniowe dane okazały się niższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych. Spadek sprzedaży w grudniu ma charakter sezonowy.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane GUS pokazują wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 0,7% w stosunku do listopada ub.r. oraz wzrost o 5,6% w ujęciu rocznym.


Na ogólny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym wpłynęły gorsze wyniki w takich grupach jak: górnictwo i wydobywanie (spadek o 9,5% w stosunku do listopada ub.r.) oraz przetwórstwo przemysłowe (spadek o 8,0%).

Sprzedaż m/m wzrosła w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,5%) oraz dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 5,2%).

Wyniki sprzedaży w ujęciu rocznym pokazują wzrosty w przetwórstwie przemysłowym (o 3,4%) oraz dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 1,8%). Spadła natomiast sprzedaż w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 16,3% – spadek prawdopodobnie spowodowany po części łagodną zimą, a po części też wejściem w echo nadzwyczaj wysokiej bazy – w końcówce 2021 trwała już wojna energetyczna i zasilaliśmy energią naszych partnerów) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 6,9%).

Dane z poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana (w cenach stałych) w grudniu 2022 roku spadła w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 27,7%); wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 21,1%); metali (o 19,4%); wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 17,3%); wyrobów z metali (o 14,1%); papieru i wyrobów z papieru (o 13,2%); pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 13,0%); wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 11,9%). Produkcja wzrosła w ujęciu miesięcznym w 14 działach, w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 58,1%); w produkcji napojów (o 14,7%); w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,5%); w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 8,6%).

Sprzedaż w ujęciu rocznym (w cenach stałych) wrosła w 17 (spośród 34) działach przemysłu, wśród których znalazły się m.in.:

 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 18,2%);
 • produkcja maszyn i urządzeń (wzrost o 18,1%);
 • produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 12,6%);
 • produkcja wyrobów z metali (wzrost o 8,3%);
 • produkcja artykułów spożywczych (wzrost o 8,0%);
 • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 5,1%);
 • naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń  (wzrost o 4,0%).

W porównaniu z grudniem 2021 roku sprzedaż spadła w 17 działach, m.in.

 • produkcja metali (o 21,8%);
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 16,3%);
 • produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 10,7%);
 • produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 10,3%);
 • produkcja papieru i wyrobów z papieru (o 9,5%);
 • produkcja mebli (o 7,2%);
 • produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 7,1%).

W grudniu 2022 roku wśród głównych grupowań przemysłowych wzrost produkcji w skali roku zanotowano w przypadku dóbr inwestycyjnych (o 10,7%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 8,9%). Spadła produkcja dóbr związanych z energią (o 11,9%), dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 7,9%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (o 2,5%).

Ceny przemysłowe w grudniu ub.r. wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,5% (w listopadzie, zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, odnotowano spadek o 0,3% m/m). W stosunku do grudnia 2021 roku ceny wzrosły o 20,4% (w listopadzie roczna dynamika wyniosła 21,1%).

W okresie styczeń-grudzień 2022 roku ceny wzrosły r/r o 22,4%.Wzrost cen przemysłowych w grudniu 2022 roku okazał się nieco wyższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

W ujęciu miesięcznym wzrost cen zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,6%); górnictwa i wydobywania (o 0,6%) oraz dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,1%). Spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 0,5%).

W stosunku do grudnia 2021 roku ceny wzrosły we wszystkich grupach. W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię o 66,8%; w górnictwie i wydobywaniu o 23,2%, w przetwórstwie przemysłowym o 15,3% a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 4,7%.

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu grudniu 2022

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.