Wyniki przemysłu w grudniu 2023

22.01.2024

Wyniki przemysłu w grudniu 2023 – lepsze od oczekiwań rynkowych ale gorsze od prognoz KIG. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 9,8% niższa niż w listopadzie i jednocześnie niższa o 3,9% w porównaniu z grudniem 2022 roku.

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w grudniu 2023

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w grudniu 2023 roku.

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 9,8% niższa niż w listopadzie i jednocześnie niższa o 3,9% w porównaniu z grudniem 2022 roku.
  • W listopadzie ub.r., zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, produkcja spadła o 0,3% w ujęciu rocznym. Spadek sprzedaży w grudniu ma charakter sezonowy.

W całym 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu spadła r/r o 1,5%. Biorąc pod uwagę dane z całego roku spadki dotknęły wszystkie grupy. Sprzedaż spadła o 5,0% w górnictwie i wydobywaniu oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę; o 1,2% w przetwórstwie przemysłowym oraz o 0,1% w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 2,9% w ujęciu miesięcznym oraz spadek o 0,5% w ujęciu rocznym.

Na ogólny spadek produkcji w ujęciu miesięcznym wpłynęły gorsze niż w listopadzie ub.r. wyniki w górnictwie i wydobywaniu (spadek o 14,3%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (spadek o 11,9%). W stosunku do listopada 2023 r. wzrosła natomiast produkcja w przypadku: wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (o 9,5%) oraz dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 2,0%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują spadek produkcji w przetwórstwie przemysłowym (o 5,6%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 3,5%). W porównaniu z grudniem 2022 roku lepsze wyniki odnotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (wzrost o 11,4%) oraz dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (wzrost o 1,6%).

Szczegółowe dane o produkcji w grudniu ub.r. w poszczególnych działach przemysłu (w cenach stałych) pokazują spadek w ujęciu miesięcznym w 25 (spośród 34) działach przemysłu, wśród których znalazły się m.in.: produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (spadek o 24,3%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 23,0%); produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (spadek o 21,9%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (spadek o 21,1%); produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (spadek o 19,9%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 18,3%); produkcja mebli (spadek o 16,2%); produkcja metali (spadek o 15,8%). Produkcja wzrosła w 9 działach, w tym m.in. w przypadku: produkcji pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 21,2%); naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (wzrost o 19,4%); wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 9,5%); produkcji maszyn i urządzeń (wzrost o 8,6%).

W ujęciu rocznym spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu. Dotyczy to takich branż jak m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 23,8%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 15,3%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 13,7%); produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (spadek o 13,3%); produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (spadek 11,8%); naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – (spadek o 9,0%); produkcja mebli (spadek o 8,8%); wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (spadek o 7,1%). Produkcja w ujęciu rocznym wzrosła w 11 działach, w tym m.in. pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 47,8%); poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (wzrost o 7,5%).

W grudniu, wśród głównych grupowań przemysłowych, spadek produkcji w ujęciu rocznym zanotowano w przypadku dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 16,2%); dóbr zaopatrzeniowych (o 11,3%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 3,3%). Wzrosła produkcja dóbr inwestycyjnych (o 3,7%) oraz dóbr związanych z energią (o 2,2%).

Ceny przemysłowe w grudniu ub.r. spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,8% (w listopadzie, zgodnie z aktualnymi danymi GUS, odnotowano spadek o 1,2% m/m). W stosunku do grudnia 2022 roku ceny spadły o 6,4% (w listopadzie ub.r., według uaktualnionych danych GUS, ceny spadły w ujęciu rocznym o 5,1% r/r).

  • Spadek cen w przemyśle okazał się większy od prognoz rynkowych i szacunków KIG
  • W całym 2023 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły r/r o 2,4%


Spadek cen w ujęciu miesięcznym
zanotowano w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 1,1%); w przetwórstwie przemysłowym (o 0,9%) oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,1%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Ceny przemysłowe w ujęciu rocznym spadły w grudniu ub.r. w przetwórstwie przemysłowym (o 7,9%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,7%). Wzrosły natomiast w przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami (o 3,0%) oraz górnictwa i wydobywania (o 2,6%).


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w grudniu 2023

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.