Wyniki przemysłu w kwietniu 2020 r.

21.05.2020

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w kwietniu 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 25,5% niższa niż w marcu i jednocześnie o 24,6% niższa niż przed rokiem. Dane te były słabsze od oczekiwanych. Konsensus rynkowy zakładał, iż produkcja będzie o około 12-13% niższa niż przed rokiem. Najbardziej pesymistyczne prognozy (w tym i nasza) wskazywały korektę na poziomie 18%. Z drugiej jednak strony analiza procesów gospodarczych z maja zdaje się wskazywać że następne wyniki jakie pokaże nam GUS mogą być już nieco lepsze. Wciąż notowana będzie głęboka redukcja sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego, jednak nie aż tak głęboka jak w kwietniu.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały spadek sprzedaży w kwietniu o 20,8% w stosunku do marca oraz spadek w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 24,7%.

Spadek sprzedaży w kwietniu wynoszący dla całego przemysłu przeciętnie 25,5% był wypadkową następujących spadków notowanych w poszczególnych działach: górnictwo i wydobywanie (-9,9%), przetwórstwo przemysłowe (-27,5%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (-15,5%), dostawy wody i gospodarowanie ściekami (-5,1%).

Również w statystykach prezentujących zmiany sprzedaży w skali roku, spadki zanotowano we wszystkich działach: górnictwo i wydobywanie (-8,8%), przetwórstwo przemysłowe (-27,5%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (-1,0%), dostawy wody i gospodarowanie ściekami (-3,1%).

Zgodnie z oczekiwaniami dane kwietniowe dały pełny obraz zatrzymania gospodarki w wskutek koronawirusa. Pogłębiło się też obserwowane jeszcze w marcu poważne zróżnicowanie w strumieniach popytu i sprzedaży pomiędzy poszczególnymi branżami. W 30 spośród 34 działów przemysłu sprzedaż okazała się niższa niż przed rokiem. Były to między innymi: produkcja pojazdów samochodowych przyczep i naczep (-78,9%), produkcja maszyn i urządzeń (-34,0%), produkcja urządzań elektrycznych (-28,1%), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (-25,9%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (-23,2%), produkcja metali (-20,0%), wyrobów z metali (-18,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (-17,7%). Natomiast jedynie w 4 działach przemysłu produkcja okazała się wyższa niż przed rokiem w tym między innymi w produkcji wyrobów farmaceutycznych (14,8%).

W kwietniu ceny przemysłowe spadły przeciętnie o 0,6%, po spadku z marca na poziomie 0,4%. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w kwietniu o 1,3% niższe niż przed rokiem (w marcu ich roczna dynamika była również ujemna i wynosiła -0,3%). W okresie I-IV ceny przemysłowe były średnio o 0,4% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce w: górnictwie i wydobywaniu (o 1,3%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,1%) i dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,2%). Jedynie w przetwórstwie zanotowano spadek cen o (o 0,8%).

W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosty cen zaobserwowano w dwóch działach: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 2,8%) oraz w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 5,5%). Ceny niższe niż przed rokiem odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 4,0%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 1,9%).

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.