Wyniki przemysłu w kwietniu: spadek o 11,3% względem marca i wzrost o 13,0% w porównaniu z ubiegłym rokiem

20.05.2022

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w kwietniu 2022 roku

Przegląd

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 11,3% niższa niż w marcu i jednocześnie wyższa o 13,0% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

  • Sprzedaż w okresie I-IV 2022 roku wzrosła r/r o 15,1%.
  • Dane okazały się niższe od oczekiwań rynkowych i zbliżone do prognoz KIG. W kwietniu zazwyczaj notowany jest spadek sprzedaży w stosunku do marca.
  • Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 0,4% w stosunku do marca oraz wzrost o 15,6% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.
  • W ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana przemysłu spadła we wszystkich grupach. Najsilniejszy spadek – o 32,8% – zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Sprzedaż w górnictwie i wydobywaniu spadła o 10,2%, w przetwórstwie przemysłowym o 8,8%, a w dostawie wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji – o 1,8%.
  • W ujęciu rocznym dane pokazują wzrost sprzedaży we wszystkich grupach. Wyniki wyglądają następująco: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – wzrost o 29,5%; górnictwo i wydobywanie – wzrost o 18,7%; przetwórstwo przemysłowe – wzrost o 11,7%; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja – wzrost o 6,9%.

Dane szczegółowe z poszczególnych działów przemysłu pokazują w ujęciu miesięcznym spadek produkcji w 32 działach, w tym m.in.: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 32,8%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 19,4%), w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 16,0%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 13,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 12,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów z metali (o 11,2%), maszyn i urządzeń (o 11,0%). W porównaniu z marcem produkcja wzrosła w 2 działach: w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 9,7%) oraz w produkcji napojów (o 6,8%).

W ujęciu rocznym produkcja wzrosła (w cenach stałych) w 30 (spośród 34) działach przemysłu, w tym  m.in. w: wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 35,7%); produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 23,9%); wyrobów z metali (o 22,0%); metali (o 19,1%); artykułów spożywczych (o 16,8%); chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 15,6%); maszyn i urządzeń (o 14,7%); wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,2%). W 4 działach zanotowano spadek, w tym m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 8,7%) oraz urządzeń elektrycznych (o 6,7%).

W kwietniu odnotowano wzrost produkcji w skali roku w większości głównych grupowań przemysłowych. Największy wzrost dotyczył produkcji dóbr związanych z energią – o 27,3%. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych zwiększyła się o 14,8%, dóbr inwestycyjnych o 12,9% a dóbr zaopatrzeniowych – o 9,8%. Spadła produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,2%.

Ceny przemysłowe w kwietniu wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 1,9% (w marcu – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano wzrost o 6,6% m/m). W stosunku do kwietnia ub. roku ceny wzrosły o 23,3% (w marcu roczna dynamika wyniosła 21,9%). Wzrost okazał się wyższy od oczekiwań rynkowych. W okresie I-IV ceny wzrosły r/r o 19,4%.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano we wszystkich grupach. Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 4,1%; wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 2,5%; w przetwórstwie przemysłowym o 1,8% a w grupie „dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja” – o 1,2%.

W porównaniu z kwietniem ub. roku wzrosty cen również objęły wszystkie grupy. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wzrosły o 44,0%, w górnictwie i wydobywaniu o 29,3%, przetwórstwie przemysłowym o 20,4% a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami o 7,7%.

 

Polecamy także:Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.