Wyniki przemysłu w kwietniu 2023

22.05.2023

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w kwietniu 2023 roku

Wyniki przemysłu w kwietniu 2023 roku 

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 14,8% niższa niż w marcu i jednocześnie niższa o 6,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
  • W marcu, zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, produkcja spadła o 3,0%  w ujęciu rocznym.
  • Sprzedaż w okresie I-IV 2023 roku spadła r/r o 1,9%.

Dane okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

W kwietniu zazwyczaj notowany jest spadek sprzedaży w stosunku do marca. Analizując dane roczne warto wspomnieć, że na ogólny spadek produkcji złożyły się dużo słabsze niż przed rokiem wyniki  m.in. w wydobyciu surowców czy dostawach energii. Przed rokiem grupy te notowały bardzo wysokie wzrosty (będące prawdopodobnie efektem kryzysowej sytuacji na rynku energii) – co mogło wpłynąć na efekt bazy.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 1,6% w stosunku do marca oraz spadek o 3,4% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

W ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana przemysłu spadła we wszystkich grupach. Najsilniejszy spadek – o 25,8% – zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Produkcja sprzedana w górnictwie i wydobywaniu spadła o 14,5%; w przetwórstwie przemysłowym o 14,1%; a w dostawie wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji – o 2,3%.

Dane w ujęciu rocznym również pokazują spadki sprzedaży we wszystkich grupach. Produkcja w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę spadła o 14,3%; w górnictwie i wydobywaniu o 11,7%; w przetwórstwie przemysłowym o 5,6%; a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 3,8%.

Dane szczegółowe z poszczególnych działów przemysłu pokazują w ujęciu miesięcznym spadek produkcji w 33 (spośród 34) działach, w tym m.in.: w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 25,8%); w produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 18,1%); produkcji mebli (spadek o 16,9%); produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (spadek o 16,6%); produkcji artykułów spożywczych (spadek o 16,3%); produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (spadek o 14,7%); produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 14,2%); produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 14,1%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (spadek o 13,8%).

W ujęciu rocznym produkcja spadła (w cenach stałych) w 25 (spośród 34) działach przemysłu, w tym  m.in. w: produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 23,0%); produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 19,8%); produkcji metali (o 16,6%); produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 15,7%); produkcji mebli (o 15,6%); w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 14,3%); w produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 12,4%); produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,3%); produkcji artykułów spożywczych  (o 8,6%).

Produkcja wzrosła 9 działach, w tym m.in. w przypadku: naprawy, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 32,1%); produkcji maszyn i urządzeń (o 12,0%); produkcji urządzeń elektrycznych (o 10,1%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,0%).

W kwietniu odnotowano spadek produkcji w skali roku w przypadku dóbr związanych z energią – o 14,5%; dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 13,5%; dóbr zaopatrzeniowych – o 10,8% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 5,3%. Wzrosła natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych  – o 7,2%.

Ceny przemysłowe w kwietniu spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,7% (w marcu – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano spadek o 0,6% m/m). W stosunku do kwietnia ub. roku ceny wzrosły o 6,8% (w marcu roczna dynamika wyniosła 10,3%). Wzrost cen przemysłowych okazał się nieco niższy od oczekiwań rynkowych ale zgodny z prognozami KIG. W okresie I-IV 2023 ceny wzrosły r/r o 13,6%.

Spadki cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w większości grup. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę spadły o 2,1%; w przetwórstwie przemysłowym o 0,5%; a w przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji o 0,1%. W stosunku do marca wzrosły natomiast ceny w górnictwie i wydobywaniu – o 0,3%.

W porównaniu z kwietniem ub. roku wzrosty cen objęły wszystkie grupy. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wzrosły o 42,7%; w górnictwie i wydobywaniu o 17,5%; w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami o 3,2%; a w przetwórstwie przemysłowym o 1,7%.

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w kwietniu 2023

Zobacz także inne analizy KIG


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.