Wyniki przemysłu w kwietniu 2024 ze wzrostem 7,9% r/r

22.05.2024

Wyniki przemysłu w kwietniu 2024 – wyższe od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG

 

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w kwietniu 2024 roku

 

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w kwietniu 2024 roku:

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,2% niższa niż w marcu br. i wyższa o 7,9% w porównaniu z kwietniem 2023 roku (wtedy zanotowano spadek o 6,4% r/r).
  • Sprzedaż w okresie I-IV 2024 r. wzrosła o 0,9% r/r.
  • Zweryfikowane dane za marzec pokazują wzrost produkcji przemysłowej o 3,9% w ujęciu miesięcznym oraz spadek o 5,6% w ujęciu rocznym.

 

W kwietniu zazwyczaj notowany jest spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym. Dane roczne o produkcji przemysłowej w kwietniu br. okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG.

Na ogólny spadek produkcji w ujęciu miesięcznym wpływ miały gorsze niż przed miesiącem wyniki sprzedaży w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 13,4%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (spadek o 2,0%). W stosunku do marca br. wzrosła natomiast produkcja w przypadku górnictwa i wydobywania (wzrost o 3,6%) oraz dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (wzrost o 3,5%).

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa wzrosła we wszystkich grupach: w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 12,4%; w przetwórstwie przemysłowym o 8,2%; w górnictwie i wydobywaniu o 6,2% a w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodną – o 0,1%.

W ujęciu miesięcznym – wzrost w 24 działach przemysłu. Najwyższy wzrost w produkcji napojów

Ze szczegółowych danych GUS wynika, że w kwietniu, w porównaniu z marcem br., produkcja sprzedana (w cenach stałych) spadła w 10 (spośród 34) działach przemysłu, wśród których znalazły się m.in.: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (spadek o 16,8%); wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 13,4%); produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 8,5%); produkcja artykułów spożywczych (spadek o 5,4%); produkcja maszyn i urządzeń (spadek o 4,9%). W stosunku do marca br. produkcja wzrosła natomiast w 24 działach, w tym m.in. w produkcji napojów (wzrost o 10,9%); wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (wzrost o 8,1%); w gospodarce odpadami; odzysku surowców (wzrost o 4,6%); w produkcji wyrobów z metali (wzrost o 4,5%); produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 4,4%); w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (wzrost o 4,1%).

W ujęciu rocznym produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w 31 – spośród 34 – działach przemysłu

W ujęciu rocznym produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła w 31 (spośród 34) działach przemysłu. Lepsze niż przed rokiem wyniki zanotowano w przypadku m.in.: produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 20,9%); produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 15,1%); produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (wzrost o 14,5%); produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 12,5%); produkcji papieru i wyrobów z papieru oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 12,4%); produkcji artykułów spożywczych (wzrost o 11,7%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 11,1%). Pozostałe 3 działy, w których zanotowano spadek produkcji r/r to: produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 20,2%); wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (spadek o 4,4%); produkcja metali (spadek o 2,8%).

W kwietniu 2024 roku we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych produkcja wzrosła w ujęciu rocznym. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych była wyższa o 12,9%; dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 9,9%; dóbr inwestycyjnych o 7,6%; dóbr związanych z energią o 7,0%; dóbr zaopatrzeniowych o 6,1%.

 

W ujęciu miesięcznym – wzrost cen przemysłowych przeciętnie o 0,2%

Ceny przemysłowe w kwietniu 2024 roku wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,2% (w marcu odnotowano – zgodnie ze zaktualizowanymi danymi – spadek o 0,5% m/m). W stosunku do kwietnia ub. roku ceny spadły o 8,6% (w marcu – zgodnie ze zaktualizowanymi danymi – spadek wyniósł 9,9% r/r).

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły w górnictwie i wydobywaniu o 4,2% oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 0,1%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię pozostały bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W ujęciu rocznym ceny spadły w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 17,1%); górnictwie i wydobywaniu (o 9,0%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 7,7%). W porównaniu z kwietniem ub.r. wzrosły natomiast ceny w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 1,8%).

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w kwietniu 2024

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.