Wyniki przemysłu w lipcu 2019

21.08.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lipcu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,8% wyższa, niż w czerwcu i jednocześnie o 5,8% wyższa niż przed rokiem.

Wzrost sprzedaży między czerwcem, a lipcem jest zdecydowanie nietypowy. Zazwyczaj oczekuje się tu dość silnej korekty związanej z wchodzeniem w okres wakacyjno-urlopowy. Część firm przechodzi wtedy doroczne przeglądy ciągów technologicznych, a ich załogi produkcyjne kierowane są na urlopy. Tym jednak razem mieliśmy odreagowanie nadzwyczaj słabego czerwca, którego wyniki osłabiać mogło kilka istotnych czynników (mniejsza liczba dni roboczych, wcześniejsze rozpoczęcie wakacji więc i sezonu urlopowego, przesunięcie części dostaw jeszcze na ostatnie dni maja). Lipiec był natomiast dłuższy niż zazwyczaj, być może w jego trakcie „nadrobiono” też część zaległości z czerwca.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w lipcu o 0,9% w stosunku do czerwca oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 3,7%.

Wzrost sprzedaży w lipcu wynoszący dla całego przemysłu 2,8% był wypadkową wzrostów zanotowanych w przetwórstwie przemysłowym o 3,6% oraz dostawach wody i gospodarce ściekami o 3,9%, efekty których spłyciły spadki zanotowane w górnictwie i wydobywaniu o 6,6%, oraz w zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę o 4,2%.

Wzrosty sprzedaży w ujęciu rocznym zaobserwowano w przetwórstwie przemysłowym (o 6,6%) oraz w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 10,9%). Spadki zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 5,1%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 1,2%).

W pierwszych siedmiu miesiącach roku produkcja okazała się o 5,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tej samej wielkości wzrost odnotowano dla pierwszego półrocza.

W lipcu ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,1%, podczas gdy w czerwcu miał miejsce sięgający 0,5% spadek cen. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,6% wyższe niż przed rokiem (w czerwcu ich roczna dynamika wynosiła 0,5%). W pierwszych siedmiu miesiącach roku ceny przemysłowe były średnio o 1,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce w górnictwie i wydobywaniu (o 0,1%) oraz przetwórstwie (o 0,1%). W dostawie wody i gospodarowaniu ściekami oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię ceny w lipcu nie uległy zmianie.

W ujęciu rocznym wzrosty cen zaobserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 5,1%), dostawach wody i gospodarce ściekami (o 2,2%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 1,7%). W przetwórstwie przemysłowym ceny miały przeciętnie poziom taki jak przed dwunastoma miesiącami.

Aktualne zmiany cen w przetwórstwie przemysłowym, poprzez ceny towarów, powinny przyczyniać się do redukcji poziomu inflacji konsumenckiej. Oczywiście w jej ostatecznych wynikach spore znacznie będzie mieć kształtowanie się cen usług.

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista

tel. 502 503 272

e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.