Wyniki przemysłu w lipcu 2022

19.08.2022

Wyniki przemysłu w stosunku do czerwca odnotowały spadek produkcji sprzedanej we wszystkich grupach

wyniki przemysłu


Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki przemysłu
w lipcu 2022 roku.

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 6,5% niższa niż w czerwcu i jednocześnie wyższa o 7,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
  • Sprzedaż w okresie I-VII 2022 roku wzrosła r/r o 12,9%.

Dane okazały się nieznanie niższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.


Spadki sprzedaży w miesiącach letnich są zjawiskiem typowym.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 0,5% w stosunku do czerwca oraz wzrost o 10,2% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

W stosunku do czerwca produkcja sprzedana przemysłu spadła we wszystkich grupach. Największe spadki zanotowano w górnictwie i wydobywaniu oraz przetwórstwie przemysłowym – odpowiednio o 7,0% i 6,9%. W przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji produkcja spadła o 5,2% a wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,1%.

W ujęciu rocznym sprzedaż wzrosła we wszystkich grupach. Najmocniej w górnictwie i wydobywaniu – o 22,0%. W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zanotowano wzrost o 7,7%, w przetwórstwie przemysłowym o 7,4% a w przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji – o 3,2%.

Bardziej szczegółowe dane z poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana (w cenach stałych) w lipcu spadła w 28 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 28,7%), w produkcji maszyn i urządzeń (o 14,7%), mebli (o 14,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 13,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 9,7%), wyrobów z metali (o 8,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 7,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,6%). W porównaniu z ubiegłym miesiącem sprzedaż wzrosła w 6 działach, w tym m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,4%), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 2,5%).

Szczegółowe dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w 26 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 45,4%), w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 20,4%), maszyn i urządzeń (o 19,0%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 16,7%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 10,0%), artykułów spożywczych (o 9,9%), wyrobów z metali (o 9,4%), urządzeń elektrycznych (o 8,0%). W stosunku do lipca ubiegłego roku sprzedaż spadła w 8 działach, m.in. w produkcji metali (o 8,8%), mebli (o 7,6%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 7,0%), w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 4,0%).

W lipcu odnotowano wzrost produkcji w skali roku w większości głównych grupowań przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 13,4%, dóbr związanych z energią o 11,0%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 9,3% oraz dóbr zaopatrzeniowych o 5,0%. Spadła – o 7,3% – produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych.

Ceny przemysłowe w lipcu wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,9% (w czerwcu odnotowano wzrost o 1,6% m/m). W stosunku do lipca ub. roku ceny wzrosły o 24,9% (w czerwcu roczna dynamika wyniosła 25,6%). W okresie styczeń-lipiec ceny wzrosły r/r o 22,0%.

Wzrost cen jest zbliżony do oczekiwań rynkowych.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,3%), w przetwórstwie przemysłowym (o 0,3%) oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami (o 0,1%). Spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 1,8%).

W stosunku do lipca 2021 roku wzrosty cen objęły wszystkie grupy. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wzrosły o 60,1%, w górnictwie i wydobywaniu o 22,5%, przetwórstwie przemysłowym o 21,3% a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami i odpadami o 5,8%.


Pobierz raport w formacie PDF >>> wyniki przemysłu w lipcu 2022

Zobacz także inne raporty KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.