Wyniki przemysłu w lipcu 2023

21.08.2023

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lipcu 2023 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 8,5% niższa niż w czerwcu i jednocześnie niższa o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W czerwcu, zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, produkcja spadła o 1,1% w ujęciu rocznym.

Sprzedaż w okresie I-VII 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu spadła r/r o 1,9%.

Spadki sprzedaży w ujęciu miesięcznym w okresie letnim są typowym zjawiskiem.

Dane roczne okazały się znacznie gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 1,0% w stosunku do czerwca br. oraz spadek o 2,0% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

W ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana przemysłu spadła w niemal wszystkich grupach: w przetwórstwie przemysłowym o 9,3%; w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 4,4%; w górnictwie i wydobywaniu o 3,8%. W stosunku do czerwca br. wzrosła natomiast produkcja w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię eklektyczną, gaz i wodę (o 0,2%).

 

Produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła we wszystkich grupach. Największy spadek zanotowano w górnictwie i wydobywaniu – o 10,2%. W przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię eklektyczną, gaz i wodę sprzedaż spadła o 4,3%; w przetwórstwie przemysłowym o 2,4%; a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 1,0%.

Dane szczegółowe o produkcji (w cenach stałych) w poszczególnych działach przemysłu pokazują w lipcu spadki produkcji w ujęciu miesięcznym w 29 (spośród 34) działach przemysłu. W grupie tej znalazły się m.in.: naprawia, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (spadek o 20,5%); produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 17,5%); produkcja maszyn i urządzeń (spadek o 17,1%); produkcja mebli (spadek o 15,0%); produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (spadek o 14,5%; produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 12,5%); produkcja wyrobów z metali (spadek o 11,3%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (spadek o 9,1%); produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (spadek o 9,0%). Produkcja w stosunku do czerwca wzrosła w 5 działach, w tym m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego – o 8,3%.

W ujęciu rocznym produkcja spadła (w cenach stałych) w 24 (spośród 34) działach przemysłu w tym m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 27,7%); produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 19,6%); produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 15,5%); produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 11,5%); produkcji mebli (o 11,1%); produkcji metali (o 10,4%); produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 8,8%).

W stosunku do lipca ubiegłego roku produkcja wzrosła w 10 działach, w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 20,7%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 15,0%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 8,1%); produkcji maszyn i urządzeń (o 4,9%).

W lipcu odnotowano spadek produkcji w skali roku w przypadku dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 12,4%); dóbr związanych z energią (o 10,5%); dóbr zaopatrzeniowych (o 7,8%). Wzrosła natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych (o 10,2%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 1,0%).

Ceny przemysłowe w lipcu spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,7% (w czerwcu – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano spadek o 0,8% m/m). W stosunku do lipca ub. roku ceny spadły o 1,7% (w czerwcu, po aktualizacji danych przez GUS, ceny wzrosły o 0,3% r/r).

Dane o cenach w przemyśle są lepsze od prognoz rynkowych i szacunków KIG.

W okresie I-VII 2023 ceny wzrosły r/r o 7,6%.

Spadki cen w ujęciu miesięcznym zanotowano we wszystkich działach. Ceny w górnictwie i wydobywaniu spadły o 2,6%; w przetwórstwie przemysłowym o 0,7%; w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 0,2%; a w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny spadły o 0,1% w stosunku do czerwca.

W porównaniu z lipcem ub. roku wzrosty cen zaobserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 18,2%); w górnictwie i wydobywaniu (o 13,9%); w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,8%). Ceny w przetwórstwie przemysłowym spadły r/r o 5,8%.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.