Wyniki przemysłu w listopadzie 2020 r.

18.12.2020

Wyniki przemysłu w listopadzie wyższe od oczekiwanych przez rynek

 

Wyniki przemysłu w listopadzie 2020

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w listopadzie 2020 roku.

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,6% niższa niż w październiku lecz jednocześnie o 5,4% wyższa niż przed rokiem. W październiku roczna dynamika sprzedaży wynosiła 1,0%. Dane były wyższe od oczekiwanych przez rynek.

Listopad z reguły przynosi korektę sprzedaży, po jej wysokim poziomie osiągniętym w październiku. Spada bowiem produkcja w przetwórstwie (jest już po szczycie zaopatrzenia na okres świąteczny), ale jednocześnie rośnie, ze względu na aurę, produkcja w zaopatrywaniu w energię. W bieżącym roku owa korekta wyników przemysłu ogółem była słabsza niż w roku poprzednim.

W pierwszych jedenastu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,1% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po dziesięciu miesiącach roku skala korekty wynosiła jeszcze 2,7%.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w listopadzie o 3,5% w skali roku oraz 1,2% w porównaniu z październikiem br.

Spadek sprzedaży w listopadzie wynoszący dla całego przemysłu przeciętnie 1,6% był wypadkową spadków odnotowanych w dwóch działach – przetwórstwie przemysłowym (o 2,5%) i dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 2,6%), których skutki częściowo łagodziły wzrosty wypracowane w dwóch pozostałych działach tj. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 9,0%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 2,6%),

W statystykach prezentujących zmiany sprzedaży w skali roku zanotowano wzrosty w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 7,4%), przetwórstwie przemysłowym (o 7,2%) oraz spadki w górnictwie i wydobywaniu (o  3,4%) i w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 10,5%).

Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do wypracowanej przed rokiem zanotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu. Były to między innymi produkcja: urządzeń elektrycznych – o 24,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,5%, pojazdów samochodowych przyczep i naczep – o 14,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 12,0%, pozostałego sprzętu transportowego – o 10,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,9%. Spadki zanotowano zaś w 10 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i gorąca wodę – o 10,5%, produkcji maszyn i urządzeń – o 10,4%, metali – o 5,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,0%,

Zwraca uwagę fragment komunikatu GUS tyczący się wyników głównych grupowań przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych była w listopadzie wyższa niż przed rokiem o 7,7%, dóbr zaopatrzeniowych o 9,4%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 1,7%, a dóbr inwestycyjnych o 7,3%. Spadła jedynie produkcja dóbr związanych z energią – o 8,0%.

W przypadku konsumpcyjnych dóbr trwałych dobry wynik świadczy najprawdopodobniej o wciąż mającym miejsce pozyskiwaniu nowych rynków (w tym oczywiście też eksportowych), w sytuacji gdy inni producenci nie mają zdolności wykonania dostaw. Podobnie można ocenić wzrost w dobrach zaopatrzeniowych. W przypadku tych drugich trzeba mieć na uwadze, że wypracowany został w sytuacji wciąż bardzo słabej aktywności u naszych głównych partnerów handlowych (ich niskiej produkcji i sprzedaży w tym eksportowej). To również wygląda na zwiększanie udziału w rynku kosztem konkurencji, która wciąż nie jest w stanie wykonać oczekiwanych dostaw. Szczególna natomiast uwagę zwraca wynik w zakresie dóbr inwestycyjnych. Wysoka tu sprzedaż pokazuje, że odwrót od inwestowania nie jest tak powszechny jakby to wynikało z lektury szerokiej publicystyki.

W listopadzie ceny przemysłowe przeciętnie nie uległy zmianie w porównaniu z październikiem. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w listopadzie o 0,2% niższe niż przed rokiem W okresie I-XI ceny przemysłowe były średnio o 0,6% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Stabilizacja cen w ujęciu miesięcznym była wypadkową wzrostów cen w górnictwie i wydobywaniu (o 0,5%) oraz w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,2%), złożonych z brakiem zmian w przetwórstwie oraz spadkami w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,1%).

W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosty cen zaobserwowano w trzech działach: dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 6,3%), w górnictwie i wydobywaniu (o 6,4%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 2,5%). Spadek cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 0,9%).

Zapoznaj się z innymi analizami makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: Wyniki przemysłu w listopadzie

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.