Wyniki przemysłu w listopadzie 2021

20.12.2021

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w listopadzie 2021 roku

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,3% wyższa niż w październiku i jednocześnie wyższa o 15,2% w porównaniu z listopadem ubiegłego roku (wtedy zanotowano wzrost o 5,4% r/r). Dane okazały się znacząco wyższe od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG. Wynik jest tym bardziej zaskakujący, że zazwyczaj w listopadzie ma miejsce korekta sprzedaży po wyższym, październikowym poziomie sprzedaży związanym m.in. z zaopatrzeniem na okres świąteczny. Na ogólny, wysoki poziom sprzedaży w listopadzie mogło wpłynąć kilka czynników w tym m.in. rosnąca sprzedaż energii. Warto zauważyć zaskakująco wysoką dynamikę w ujęciu miesięcznym produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Kolejnym czynnikiem mogło być zwiększanie przez firmy zapasów w związku z przewidywanym wzrostem cen. Być może poziom sprzedaży w listopadzie był również skutkiem przesunięć z października (późniejsze fakturowanie sprzedaży).

W pierwszych jedenastu miesiącach br. roku produkcja sprzedana przemysłu była o 15,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.
Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 6,5% w stosunku do października oraz wzrost o 15,2% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Dane w ujęciu miesięcznym (wzrost o 5,3% dla całego przemysłu) pokazują wzrosty w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę  (o 14,2%), przetwórstwo przemysłowe (o 4,7%) oraz górnictwo i wydobywanie (o 4,0%). Spadła sprzedaż w sekcji: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (o 1,0% m/m)

W stosunku do ubiegłego roku wzrosła sprzedaż we wszystkich analizowanych przez GUS sekcjach. Najwyższy wzrost (o 47,7%) zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną gaz i gorącą wodę. W pozostałych sekcjach wzrosty wyglądały następująco: przetwórstwo przemysłowe – 13,0%, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja – 12,5%, górnictwo i wydobywanie – 4,0%.

Szczegółowe dane pokazują, że w porównaniu z październikiem wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) zanotowano w 22 działach przemysłu. Dotyczy to m.in.  produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 32,9%), produkcji pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 24,7%), naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń  (wzrost o 16,2%), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 14,2%), produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 10,1%), produkcji napojów (wzrost o 9,4%). W stosunku do października sprzedaż spadła w 11 działach, w tym m.in. produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,7%), gospodarce odpadami; odzysku surowców (o 3,2%), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,4%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost (w cenach stałych) w 31 (spośród 34) działach przemysłu. Wzrosty produkcji sprzedanej zanotowano m.in. w: naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 47,6%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 28,6%), produkcji metali (o 26,7%), produkcji maszyn i urządzeń (o 20,4%), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 19,9%), produkcji wyrobów z metali (o 17,4%). Spadek zanotowano w 3 działach w tym m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 8,5%).

W listopadzie br. w ujęciu rocznym zanotowano wzrosty we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr związanych z energią zwiększyła się o 31,3%, dóbr zaopatrzeniowych o 17,0%,  dóbr konsumpcyjnych trwałych o 9,7%, dóbr inwestycyjnych o 9,5% a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 8,3%.

Ceny przemysłowe w listopadzie wzrosły w stosunku do października przeciętnie o 1,0% (w październiku odnotowano wzrost o 2,0% m/m). W stosunku do listopada ub. roku ceny wzrosły o 13,2% (w październiku roczna dynamika wyniosła 12,0%).

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano we wszystkich sekcjach: górnictwie i wydobywaniu (o 2,8%), przetwórstwie przemysłowym (o 1,1%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami i odpadami (o 0,4%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,1%)

W porównaniu z listopadem ub. roku wzrosty cen zaobserwowano również we wszystkich sekcjach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 25,7%), przetwórstwie przemysłowym (o 13,4%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 8,4%) oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 4,0%).

Procesy inflacyjne w przemyśle wzmacniane są m.in. przez coraz wyższe koszty wytwarzania oraz niski kurs złotego.

Pobierz raport w formacie PDF

Sprawdź pozostałe raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.