Wyniki przemysłu w listopadzie 2022 ze wzrostem - zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym

20.12.2022

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w listopadzie 2022 roku

wyniki przemysłu

 

Wyniki przemysłu w listopadzie 2022 roku

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 4,6% w stosunku do ubiegłego roku i była wyższa o 2,9% niż przed miesiącem.
  • GUS podał również skorygowane dane o sprzedaży w październiku – zgodnie z nimi produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,6% r/r i spadła o 0,9% m/m.

Dane za listopada okazały się wyższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych.
Warto wspomnieć, że w listopadzie często obserwowane są spadki sprzedaży.


Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, dane GUS pokazują wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 2,7% w stosunku do października oraz wzrost o 4,4% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ogólny wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym osiągnięty został m.in. za sprawą wysokiej, wynoszącej 23,5%, dynamiki sprzedaży w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. W stosunku do października wzrosła również sprzedaż w przetwórstwie przemysłowym – o 1,5%. Spadki zanotowano w przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji – o 0,9% oraz górnictwa i wydobywania – o 0,2%.

W ujęciu rocznym, z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 8,5%), odnotowano wzrosty sprzedaży w pozostałych grupach. W przetwórstwie przemysłowym produkcja wzrosła o 6,1%; w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 0,7% a w górnictwie i wydobywaniu o 0,6%.

Dane z poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana (w cenach stałych) w listopadzie wzrosła w 15 działach przemysłu. Dotyczyło to m.in.: wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 23,5%); w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 10,4%); produkcji maszyn i urządzeń (wzrost o 7,5%); produkcji mebli (wzrost o 5,1%); produkcji wyrobów z metali oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 4,0%); produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 3,7%). W porównaniu z październikiem br., produkcja spadła w 19 działach, m.in. w produkcji metali (o 3,9%); produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,9%); produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 2,5%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 2,3%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 2,0%).

Sprzedaż w ujęciu rocznym (w cenach stałych) wrosła w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń (o 24,0%); produkcji urządzeń elektrycznych (o 18,1%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 17,4%); produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 16,1%), produkcji wyrobów z metali (o 13,7%), produkcji artykułów spożywczych (o 6,9%); w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 6,7%). W porównaniu z listopadem 2021 roku produkcja spadła w 14 działach, wśród których znalazły się m.in.: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (spadek o 13,4%), produkcja metali (spadek o 13,3%), produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 11,1%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 8,5%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 4,8%), produkcja mebli (spadek o 4,3%).

W listopadzie wśród głównych grupowań przemysłowych wzrost produkcji w skali roku zanotowano w przypadku dóbr inwestycyjnych (o 13,8%), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 7,5%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (o 2,6%). Spadła produkcja dóbr związanych z energią (o 5,4%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 3,2%).

Ceny przemysłowe w listopadzie spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,5% (w październiku br., zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, odnotowano wzrost o 0,9% m/m). W stosunku do listopada ub. roku ceny wzrosły o 20,8% (w październiku roczna dynamika wyniosła 23,1%).

W okresie styczeń-listopad ceny wzrosły r/r o 22,6%.

Poziom cen okazał się nieco niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

W ujęciu miesięcznym wzrost cen zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5%) oraz dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,1%). Spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 1,0%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 0,8%).

W stosunku do listopada ubiegłego roku ceny wzrosły we wszystkich grupach. W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię o 60,0%; w górnictwie i wydobywaniu o 21,6%, w przetwórstwie przemysłowym o 16,6% a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 4,8%.


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu listopad 2022

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.