Wyniki przemysłu w listopadzie 2023 gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

20.12.2023

Dane roczne gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Spadek o 3,3% w ujęciu rocznym

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w listopadzie 2023

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w listopadzie 2023 roku.

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,2% wyższa niż w październiku i jednocześnie niższa o 0,7% w porównaniu z listopadem ubiegłego roku
  • Przypomnijmy, że w październiku, zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, produkcja wzrosła o 1,9% w ujęciu rocznym
  • W okresie I-XI 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu spadła r/r o 1,4%

Dane roczne okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 0,3% w stosunku do października br. oraz spadek o 3,3% w ujęciu rocznym.

  • W porównaniu do października br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę – o 15,3%.
  • Pozostałe grupy zanotowały spadki: górnictwo i wydobywanie o 4,0%; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja o 1,4%, a przetwórstwo przemysłowe o 0,9%.

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost w kategoriach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodna i gorącą wodę (o 11,9%); dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (o 4,6%); górnictwo i wydobywanie (o 1,6%). Spadek w porównaniu z listopadem 2022 roku widoczny jest w przetwórstwie przemysłowym (o 2,0%).

Wzrost w 16 działach przemysłu, spadek – w 18

Szczegółowe dane o listopadowej produkcji w poszczególnych działach przemysłu (w cenach stałych), pokazują wzrost w ujęciu miesięcznym w 16 (spośród 34) działach przemysłu. Dotyczy to m.in.:  produkcji pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 25,7%); wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 15,3%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 12,2%); produkcji napojów (wzrost o 6,3%); produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 3,9%).

W porównaniu z październikiem br. produkcja spadła w 18 działach, wśród których znalazły się m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 10,1%); wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (spadek o 10,0%); produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (spadek o 9,8%); produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (spadek o 5,9%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 5,1%); produkcja metali (o 4,9%).

W stosunku do listopada ub.r. produkcja spadła (w cenach stałych) w 17 (spośród 34) działach przemysłu. Gorsze niż przed rokiem wyniki zanotowała m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 26,5%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (spadek o 13,0%); produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (spadek o 11,6%);  wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (spadek o 8,5%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 7,7%); produkcja maszyn i urządzeń (spadek o 6,6%); produkcja papieru i wyrobów z papieru (spadek o 5,4%); produkcja metali (spadek o 5,0%).

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku udało się uzyskać w 17 działach, m.in. w przypadku: produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 31,9%): naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (o 20,5%): wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 11,9%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 10,2%).

W listopadzie, wśród głównych grupowań przemysłowych, spadek produkcji w ujęciu rocznym zanotowano w przypadku dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 7,7%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (o 7,6%). Wzrosła produkcja dóbr inwestycyjnych (o 7,0%); dóbr związanych z energią (o 4,5%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 1,8%).

Ceny przemysłowe w listopadzie spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,8% (w październiku, zgodnie z aktualnymi danymi GUS, odnotowano spadek o 0,6% m/m). W stosunku do listopada ub.r. ceny spadły o 4,7% (w październiku, według uaktualnionych danych GUS, ceny spadły o 4,2% r/r).

Spadek cen w przemyśle okazał się większy od prognoz rynkowych i szacunków KIG.

W okresie I-XI 2023 ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły r/r o 3,3%.

Spadek cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 3,6%); górnictwie i wydobywaniu (o 1,7%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 0,3%). W przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji ceny pozostały bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Ceny przemysłowe w stosunku do listopada 2022 roku spadły w przetwórstwie przemysłowym (o 7,2%). Wzrosły natomiast w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,2%); w górnictwie i wydobywaniu (o 3,6%) oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami (o 3,3%).

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w listopadzie 2024

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.