Wyniki przemysłu w lutym 2020 r.

19.03.2020

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lutym 2020. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,2% wyższa niż w styczniu i jednocześnie o 4,9% wyższa niż przed rokiem.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w lutym o 1,3% w stosunku do stycznia oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 3,2%.

Wzrost sprzedaży w lutym wynoszący dla całego przemysłu 2,2% był wypadkową wzrostów w działach: górnictwo i wydobywanie (16,6%), przetwórstwo przemysłowe (2,7%) i dostawa wody i gospodarowaniu ściekami (0,6%) ograniczanych spadkami sprzedaży w zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (-5,6%).

W statystykach prezentujących zmiany w skali roku, wzrosty notowano w: przetwórstwie przemysłowym (5,7%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (4,5%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (1,5%). Spadki zanotowano zaś w górnictwie i wydobywaniu 9,2%.

Powyższe dane okazały się lepsze od oczekiwanych, zwłaszcza w przypadku przetwórstwa (bo raczej słaby wynik w zaopatrywaniu w energię to efekt korzystnej aury). Wypada jednak pamiętać że to ostatnie wyniki w działaniu gospodarki w trybie „przed wirusem”.

W dwóch pierwszych miesiącach roku produkcja przemysłowa była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,7%.

W lutym ceny przemysłowe spadły przeciętnie o 0,2%, podczas gdy w styczniu wzrosły o 0,1%. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w lutym o 0,1% wyższe niż przed rokiem (w styczniu ich roczna dynamika wynosiła 0,9%).

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,7%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,3%). Spadek cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 1,1%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 0,3%).

W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosty cen zaobserwowano w: dostawach wody i gospodarce ściekami (o 5,5%), oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 3,5%). Spadki cen natomiast zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2%) i w górnictwie i wydobywaniu (o 3,0%).

Lutowe zmiany cen przemysłowych były dość nieoczekiwane zwłaszcza w przypadku cen w przetwórstwie. Ich spadki, poprzez ceny towarów, powinny wciąż przyczyniać się do ograniczania poziomu inflacji konsumenckiej. Oczywiście w jej ostatecznych wynikach spore znacznie będzie mieć kształtowanie się cen usług.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.