Wyniki przemysłu w lutym 2023

20.03.2023

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lutym 2023 roku

Wyniki przemysłu w lutym 2023 roku 

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,4% wyższa niż w styczniu br. i jednocześnie spadła o 1,2% w porównaniu z lutym 2022 roku (wtedy zanotowano wzrost o 17,3% r/r).
  • Sprzedaż w okresie I-II 2023 roku wzrosła r/r o 0,3%.

Warto też dodać, że GUS podał zweryfikowane – w dół – wyniki ze stycznia br. Według zaktualizowanych danych produkcja sprzedana przemysłu spadła o 3,2% m/m i wzrosła o 1,8% r/r (wcześniejsze dane mówiły o spadku 2,5% m/m i wzroście o 2,6% r/r).

Dane okazały się niższe od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG (które zakładały dodatnią dynamikę produkcji w ujęciu rocznym).

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 0,9% w stosunku do stycznia oraz spadek o 1,0% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Na ogólny wzrost produkcji w ujęciu miesięcznym (o 0,4%) wpływ miały m.in. dodatnie wyniki sprzedaży w górnictwie i wydobywaniu (wzrost o 2,2%); dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (wzrost o 2,1%); oraz w przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 0,8%). Spadła natomiast produkcja w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,8%.

Spadek produkcji w większości analizowanych grup

Najmocniejszy spadek zaliczyło wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,7%. Produkcja w przetwórstwie przemysłowym spadła o 0,9% r/r a w dostawi wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 0,5%. Sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła natomiast w górnictwie i wydobywaniu (o 3,5%).

Ze szczegółowych danych GUS wynika, że w lutym, w porównaniu ze styczniem br., produkcja sprzedana (w cenach stałych) wzrosła w 14 działach przemysłu, w tym m.in. w: naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 26,6%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 11,4%); produkcji maszyn i urządzeń (o 9,7%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,7%); produkcji wyrobów z metali (o 3,4%). Produkcja m/m spadła w 20 działach, w tym m.in. w produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 9,9%); wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 8,0%), produkcji metali (o 4,2%); wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,8%); produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 3,0%).

W ujęciu rocznym produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) spadła w 19 (spośród 34) działach przemysłu. Spadki zanotowano m.in w: produkcji metali (o 23,8%); produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 20,2%); produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 15,2%); produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,8%); produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 11,7%); produkcji mebli (o 8,5%); produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 8,4%) czy też w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,7%). Produkcja wzrosła w ujęciu rocznym w 13 działach, w tym m.in. w: produkcji urządzeń elektrycznych (o 24,5%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 15,0%); produkcji maszyn i urządzeń (o 11,1%); w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 7,3%); produkcji artykułów spożywczych (o 3,0%).

W lutym 2023 roku, spośród głównych ugrupowań przemysłowych, produkcja sprzedana w ujęciu rocznym spadła w przypadku: dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 9,9%); dóbr związanych z energią (o 7,9%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (o 5,8%). Wzrost zanotowano w przypadku dóbr inwestycyjnych (o 11,0%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 3,8%).

Ceny przemysłowe w lutym 2023

Ceny przemysłowe w lutym 2023 roku spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,4% (w styczniu – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano wzrost o 2,1% m/m). W stosunku do lutego ub. roku ceny wzrosły o 18,4% (w styczniu roczna dynamika wyniosła – zgodnie ze zaktualizowanymi danymi – 20,1%).

W ujęciu miesięcznym spadki cen zanotowano w przypadku: wytwarzania i zaopatrywaniu w energię (o 0,9%) oraz przetwórstwa przemysłowego (o 0,3%). Wzrosły natomiast ceny w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,6%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 0,4%).

W porównaniu z lutym ub. roku ceny wzrosły we wszystkich grupach. Najmocniej – w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (wzrost o 72,9%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 29,0%; w przetwórstwie przemysłowym o 11,3% a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami o 6,0%.

W kolejnych miesiącach należy spodziewać się osłabienia procesów inflacyjnych.


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu lutym 2023

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.