Wyniki przemysłu w lutym 2024

20.03.2024

Wyniki przemysłu w lutym 2024 wyższe od oczekiwań rynkowych oraz niższe od prognoz KIG

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w lutym 2024 roku

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lutym 2024 roku:

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,7% wyższa niż w styczniu br. i wyższa i 3,3% w porównaniu z lutym 2023 roku (wtedy zanotowano spadek o 1,6% r/r). Sprzedaż w okresie I-II 2024 roku wzrosła r/r o 2,8%
  • Warto też dodać, że GUS podał zweryfikowane – w górę – wyniki za styczeń br.
  • Według zaktualizowanych danych produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w styczniu o 3,6% m/m i 2,9% r/r (wcześniejsze dane mówiły o wzroście 2,3% m/m i 1,6% r/r.)
  • Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych oraz niższe od prognoz KIG

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 0,1% w stosunku do stycznia br. oraz wzrost o 1,1% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem

Na ogólny wzrost produkcji w ujęciu miesięcznym (o 0,7%) wpływ miały m.in. dodatnie wyniki sprzedaży w: górnictwie i wydobywaniu (wzrost o 5,3%); dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (wzrost o 2,5%); przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 1,5%). Spadła natomiast produkcja w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 12,9%.

Produkcja w ujęciu rocznym wzrosła w kategoriach: „dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja” (o 10,3%) oraz „przetwórstwo przemysłowe” (o 3,8%). Gorsze niż przed rokiem wyniki zanotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 4,3%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 2,0%).

Wzrost produkcji w 24 spośród 34 działów przemysłu

Ze szczegółowych danych GUS wynika, że w lutym, w porównaniu ze styczniem br., produkcja sprzedana (w cenach stałych) wzrosła w 24 (spośród 34) działach przemysłu, wśród których znalazły się  m.in.: naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (wzrost o 40,8%); produkcja maszyn i urządzeń (wzrost o 15,4%); produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 14,5%); produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 11,8%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 3,9%); produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 3,4%). Produkcja w ujęciu miesięcznym spadła w 10 działach, w tym m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 14,4%); wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 12,9%); produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 5,9%); produkcji artykułów spożywczych (o 2,1%).

W ujęciu rocznym produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła – podobnie jak w ujęciu miesięcznym – w 24 (spośród 34) działach przemysłu. Wzrosty zanotowano m.in. w przypadku:  naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (wzrost o 48,5%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 17,8%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 13,9%); produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 10,3%); produkcji papieru i wyrobów z papieru (wzrost o 10,1%); produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 6,9%); produkcji artykułów spożywczych (wzrost o 5,5%). W porównaniu z lutym ub.r. produkcja spadła w 10 działach, w tym m.in. w: produkcji urządzeń elektrycznych (o 23,9%); wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 18,5%); wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,3%).

W lutym 2024 roku, spośród głównych ugrupowań przemysłowych, produkcja w ujęciu rocznym wzrosła w przypadku: dóbr inwestycyjnych (o 11,5%); dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 3,8%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (o 1,0%). Spadła produkcja dóbr związanych z energią (o 1,8%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 0,1%).

wyniki przemysłu

Wzrost cen przemysłowych w lutym

Ceny przemysłowe w lutym 2024 roku wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,1% (w styczniu – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano spadek o 1,9% m/m). W stosunku do lutego ub. roku ceny spadły o 10,1% (w styczniu – zgodnie ze zaktualizowanymi danymi –  spadek wyniósł 10,6% r/r).

W ujęciu miesięcznym wzrosty cen zanotowano w przypadku przetwórstwa przemysłowego oraz dostawy wody i gospodarowania ściekami (o 0,2%). Spadły natomiast ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 1,0 %) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7%).

W porównaniu z lutym ub. roku ceny spadły w niemal wszystkich grupach. Największy spadek widoczny jest w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 17,5%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu spadły o 13,2%, a w przetwórstwie przemysłowym o 9,2%. Wzrost cen w ujęciu rocznym zanotowano jedynie w przypadku dostawy wody i gospodarowania ściekami (o 1,7%).

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w lutym 2024

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.