Wyniki przemysłu w maju 2020 r.

19.06.2020

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w maju 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 10,1% wyższa niż w kwietniu lecz jednocześnie o 17,0% niższa niż przed rokiem. Dane te były zbliżone do oczekiwanych przez rynek, a nawet nieco lepsze od naszych prognoz. Realizowany scenariusz wydaje się potwierdzać stopniowe wychodzenie z najgłębszej zapaści, choć oczywiście wyniki wciąż pozostają bardzo złe.

W pierwszych pięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazał się o 7,9% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w maju o 12,2% w stosunku do kwietnia oraz spadek w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 15,5%.

Wzrost sprzedaży w maju wynoszący dla całego przemysłu przeciętnie 10,1% i stanowiący częściowe odreagowanie fatalnego kwietnia, był wypadkową wzrostów w przetwórstwie przemysłowym (o 12,9%) i w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 2,5%) oraz spadków w górnictwie i wydobywaniu (-1,8%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (-8,8%).

W statystykach prezentujących zmiany sprzedaży w skali roku, spadki zanotowano we wszystkich działach: górnictwo i wydobywanie (-14,3%), przetwórstwo przemysłowe (-18,6%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (-1,6%), dostawy wody i gospodarowanie ściekami (-2,6%).

Zgodnie z oczekiwaniami dane majowe pokazały pierwsze oznaki odbicia po krytycznie trudnym kwietniu. Skala zapaści, choć wciąż dotkliwa, w części działów była nieco płytsza niż w kwietniu.  W 30 spośród 34 działów przemysłu sprzedaż okazała się niższa niż przed rokiem. Były to między innymi: produkcja pojazdów samochodowych przyczep i naczep (-58,0% wobec -78,9% w kwietniu), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (-27,0%), produkcja maszyn i urządzeń (-26,4 wobec -34,0% w kwietniu), produkcja mebli (-19,7% wobec -50,0% w kwietniu), produkcja metali (-19,0% wobec -20,0% w kwietniu), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (-18,4% wobec -23,2% w kwietniu), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (-17,2% wobec -25,9% w kwietniu), produkcja wyrobów z metali (-16,5% wobec -18,6% w kwietniu). W 4 działach przemysłu produkcja okazała się wyższa niż przed rokiem w tym między innymi w produkcji wyrobów tytoniowych (o 8,1%) oraz produkcji urządzań elektrycznych (o 1,2% wobec spadku -28,1% w kwietniu).

W maju ceny przemysłowe przeciętnie nie uległy zmianie, podczas gdy w kwietniu obniżyły się o 0,6%. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w maju o 1,5% niższe niż przed rokiem (w kwietniu ich roczna dynamika była również ujemna i wynosiła -1,4%). W okresie I-V ceny przemysłowe były średnio o 0,4% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Stabilizacja cen w ujęciu miesięcznym była wypadkową wzrostów w górnictwie i wydobywaniu (o 1,3%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,1%) i dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,1%) i spadku notowanego w przetwórstwie przemysłowym o (o 0,1%).

W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosty cen zaobserwowano w dwóch działach: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 2,5%) oraz w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 5,9%). Ceny niższe niż przed rokiem odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 0,5%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 2,2%).

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.