Wyniki przemysłu w maju 2022 z 15% wzrostem w porównaniu z 2021

21.06.2022

Wyniki przemysłu w maju 2022 

wyniki przemysłu


Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki przemysłu
w maju 2022 roku.

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,4% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa o 15,0% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. 
  • Sprzedaż w okresie I-V 2022 roku wzrosła r/r o 14,6%. 
  • GUS podał również skorygowane dane za kwiecień – zgodnie z nimi sprzedaż w kwietniu spadła o 11,7% m/m oraz wzrosła o 12,4% r/r (wcześniejsze dane mówiły o spadku m/m o 11,3% i wzroście r/r o 13,0%)

Dane okazały się zbliżone do oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.


Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 1,7% w stosunku do kwietnia oraz wzrost o 11,9% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Produkcja sprzedana przemysłu w stosunku do kwietnia wzrosła w przypadku: dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji o 3,7%; przetwórstwa przemysłowego o 3,2%; górnictwa i wydobywania – o 0,8%. Spadek – o 18,4% – zanotowało wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła we wszystkich grupach. Najmocniej w górnictwie i wydobywaniu – o 17,9%. W przetwórstwie przemysłowym zanotowano wzrost o 15,2%; w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 12,1% a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 11,0%.

Szczegółowe dane z poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana (w cenach stałych) w maju wzrosła w 28 działach przemysłu, w tym m.in. w produkcji: koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 11,2%); wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 9,1%); produkcji maszyn i urządzeń (o 8,1%); urządzeń elektrycznych (o 6,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 5,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 4,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,7%). W stosunku do kwietnia produkcja spadła w 6 działach, w tym m.in. w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 18,4%) wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 4,3%); produkcji metali (o 2,9%).

Według danych w ujęciu rocznym produkcja wzrosła (w cenach stałych) w 30 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in. w: wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 38,5%), produkcji maszyn i urządzeń (o 26,9%); koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 25,5%); wyrobów z metali (o 24,5%); chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 22,6%); pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 21,5%); wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 16,2%); papieru i wyrobów z papieru (o 15,5%). W stosunku do maja ubiegłego roku produkcja spadła w 3 działach, w tym m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,7%).

W maju odnotowano wzrost produkcji w skali roku we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Największy wzrost dotyczył produkcji dóbr inwestycyjnych (o 23,0%). Produkcja dóbr związanych z energią zwiększyła się o 18,1%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 14,0%, dóbr zaopatrzeniowych o 12,7%. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła o 1,7%.

Ceny przemysłowe w maju wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 1,3% (w kwietniu – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano wzrost o 2,5% m/m). W stosunku do maja ub. roku ceny wzrosły o 24,7% (w kwietniu roczna dynamika wyniosła 24,1%). W okresie styczeń-maj ceny wzrosły r/r o 20,6%.Wzrost cen jest zgodny z oczekiwaniami rynku. W okresie I-V ceny wzrosły r/r o 20,6%.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 1,5%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,6%). Spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 0,3%). W przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji ceny nie zmieniły się w stosunku do kwietnia.

W stosunku do maja 2021 roku wzrosty cen objęły wszystkie grupy. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wzrosły o 45,4%, w górnictwie i wydobywaniu o 24,3%, przetwórstwie przemysłowym o 22,1% a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami i odpadami o 7,0%.

 


Pobierz raport w formacie PDF >>> wyniki przemysłu w maju 2022

Zobacz także inne raporty KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.