Wyniki przemysłu w maju 2024 poniżej oczekiwań. Spadek o 1,7% r/r

20.06.2024

Wyniki przemysłu: zanotowany w maju spadek produkcji w stosunku do poprzedniego miesiąca nie jest typowym zjawiskiem

 

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w maju 2024 roku

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w maju 2024 roku:

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,6% niższa niż w kwietniu br. i o 1,7% niższa w porównaniu z majem 2023 roku (wtedy zanotowano spadek o 3,4% r/r).
  • Sprzedaż w okresie I-V 2024 r. wzrosła o 0,3% r/r.
  • Zweryfikowane dane za kwiecień pokazują spadek produkcji przemysłowej o 2,3% w ujęciu miesięcznym oraz wzrost o 7,8% w ujęciu rocznym.

 

Spadek w maju – mimo sezonowych oczekiwań wzrostu

Dane roczne o produkcji przemysłowej w maju br. okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG. Zanotowany w maju spadek produkcji w stosunku do poprzedniego miesiąca nie jest typowym zjawiskiem (zazwyczaj oczekiwany jest lekki wzrost).

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej przemysłu o 2,1% w stosunku do kwietnia br. oraz wzrost o 0,7% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

 

Produkcja przemysłowa na minusie we wszystkich sektorach. Energetyka notuje największy spadek o 11,4%

Na ogólny spadek produkcji w ujęciu miesięcznym wpływ miały gorsze niż przed miesiącem wyniki we wszystkich grupach: w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę produkcja spadła o 11,4%; w górnictwie i wydobywaniu o 7,1%; w przetwórstwie przemysłowym o 4,3%; w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 0,8%.

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa spadła w przypadku: górnictwa i wydobywania (o 2,3%); wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodną (o 2,3%); przetwórstwa przemysłowego (o 1,9%). W stosunku do maja ubiegłego roku wzrost sprzedaży zanotowano natomiast w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 6,0%).

 

W ujęciu miesięcznym – meble i energetyka notują największe spadki

Ze szczegółowych danych GUS wynika, że w maju, w porównaniu z kwietniem br., produkcja sprzedana (w cenach stałych) spadła w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Gorsze niż przed miesiącem wyniki zanotowano m.in. w produkcji mebli (spadek o 13,3%); w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 11,4%); w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (spadek o 9,9%);  produkcji wyrobów z metali (spadek o 8,8%); produkcji, maszyn i urządzeń (spadek o 8,1%); produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 7,4%); produkcji papieru i wyrobów z papieru (spadek o 7,2%); produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 6,7%); produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (spadek o 6,0%). W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła w 7 działach, w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (wzrost o 5,1%); produkcji napojów (wzrost o 4,6%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 4,3%).

 

Rok do roku spadki w co drugiej branży

W ujęciu rocznym produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) spadła w 19 (spośród 34) działach przemysłu. W tej grupie znalazły się m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 29,7%); wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (spadek o 13,4%); produkcja maszyn i urządzeń (spadek o 8,2%); produkcja wyrobów z metali (spadek o 8,0%); produkcja metali (spadek o 6,9%); produkcja napojów (spadek o 6,3%); produkcja mebli (spadek o 5,0%); naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (spadek o 3,7%). W porównaniu z majem ub. roku, produkcja wzrosła natomiast w 14 działach, w tym m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 7,1%); w gospodarce odpadami, odzysku surowców (o 6,0%); w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,5%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 4,9%); produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 3,3%);  produkcji artykułów spożywczych (o 2,2%).

W maju 2024 roku, spośród głównych ugrupowań przemysłowych, produkcja w ujęciu rocznym spadła w przypadku: dóbr zaopatrzeniowych (o 4,9%); dóbr inwestycyjnych (o 2,7%); dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 0,5%); dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 0,3%). Wzrosła natomiast produkcja dóbr związanych z energią (o 6,4%)

Ceny przemysłowe w maju 2024 roku spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,3% (w kwietniu odnotowano – zgodnie ze zaktualizowanymi danymi – wzrost o 0,3% m/m). W stosunku do maja ub. roku ceny spadły o 7,0% (w kwietniu – zgodnie ze zaktualizowanymi danymi – spadek wyniósł 8,5% r/r).

W ujęciu miesięcznym ceny spadły w przetwórstwie przemysłowym (o 0,5%). Wzrosły natomiast w przypadku: górnictwa i wydobywania (o 1,7%); wytwarzania i zaopatrywania w energię (o 0,9%); dostawy wody i gospodarowania ściekami (o 0,3%).

W ujęciu rocznym ceny spadły w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 15,1%); przetwórstwie przemysłowym (o 6,2%); górnictwie i wydobywaniu (o 5,5%). W porównaniu z majem ub.r. wzrosły natomiast ceny w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 2,0%).

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w maju 2024

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.