Wyniki przemysłu w marcu 2019

01.03.2019

Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś o wynikach przemysłu w marcu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 9,8% wyższa niż w lutym i o 5,6% w porównaniu z miesiącem analogicznym. Wzrost o charakterze sezonowym (patrz choćby dłuższy do dyspozycji czas pracy) okazał się jednak płytszy niż przed rokiem.

Ogólny wzrost sprzedaży o 9,8% w marcu był wypadkową głównie wzrostu w przetwórstwie przemysłowym sięgającym 11,6%, w części zaś również wzrostów w górnictwie i wydobywaniu o 6,3% oraz dostawach wody i gospodarce ściekami o 6,0%. Skalę wzrostu sprzedaży w marcu spłycił spadek sprzedaży w zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę wynoszący 5,7%. Ten ostatni był typowo sezonowy – w marcu spada zapotrzebowanie na oświetlenie i ogrzewanie co w sposób naturalny odbija się na wynikach zaopatrywania.

Ponad dziesięcioprocentowy wzrost w ujęciu rocznym zaobserwowano w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (10,2%). W przetwórstwie przemysłowym produkcja wzrosła o 6,3%, zaś w górnictwie i wydobywaniu o 4,7%. Spadek zaś zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię (-3,0%).

W trzech pierwszych miesiącach roku produkcja okazała się o 6,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to odnotowano wzrost o 5,5%.

W marcu ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,2% podczas gdy jeszcze w lutym wzrost cen wyniósł 0,5%. Roczna dynamika cen przemysłowych uległa w marcu ograniczeniu do 2,5% z 2,9% w lutym.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.