Wyniki przemysłu w marcu 2020 r.

21.04.2020

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w marcu 2020 r. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,4% wyższa niż w lutym i jednocześnie o 2,3% niższa niż przed rokiem. Dane te były wyraźnie lepsze od oczekiwanych (spodziewano się zdecydowanie głębszych spadków produkcji w ujęciu rocznym).

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały spadek sprzedaży w marcu o 7,2% w stosunku do lutego oraz spadek w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 4,8%.

Wzrost sprzedaży w marcu wynoszący dla całego przemysłu 2,4% był wypadkową wzrostów w działach górnictwo i wydobywanie (12,1%), dostawy wody i gospodarowanie ściekami (5,6%), przetwórstwo przemysłowe (2,5%) oraz spadku odnotowanego w przypadku wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (2,7%).

W statystykach prezentujących zmiany sprzedaży w skali roku, wzrosty notowano w dwóch działach: dostawa wody i gospodarowaniu ściekami (4,0%) oraz wytwarzanie i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (4,2%). Spadki zanotowano zaś w i w górnictwie i wydobywaniu (4,8%) oraz przetwórstwie przemysłowym (3,0%).

Zgodnie z oczekiwaniami w danych marcowych widać już poważne zróżnicowanie w strumieniach popytu  i sprzedaży pomiędzy poszczególnymi branżami. W 16 spośród 34 działów przemysłu sprzedaż okazała się niższa niż przed rokiem. Były to między innymi : produkcja pojazdów samochodowych przyczep i naczep (28,6%), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (15,9%), produkcja mebli (14,7%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (11,1%), produkcji maszyn i urządzeń (10,4%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (7,0%). Natomiast w 18 działach przemysłu produkcja okazała się wyższa niż przed rokiem w tym między innymi w produkcji: wyrobów farmaceutycznych (39,7%), papieru i wyrobów z papieru (9,9%), artykułów spożywczych (7,1%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (6,9%), urządzeń elektrycznych (5,0%), wyrobów z metali (4,3%).

W marcu ceny przemysłowe spadły przeciętnie o 0,5%, po spadku z lutego na poziomie 0,2%. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w marcu o 0,5% niższe niż przed rokiem (w lutym ich roczna dynamika była dodatnia i wynosiła 0,2%). W okresie I-III ceny przemysłowe były średnio o 0,2% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce jedynie w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,4%). W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię ceny nie uległy zmianie. Spadki zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 2,6%) oraz przetwórstwie (o 0,5%).

W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosty cen zaobserwowano w dwóch działach: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 5,9%) oraz w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,3%). Ceny niższe niż przed rokiem odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 4,7%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 0,8%).

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.