Wyniki przemysłu w marcu 2021

21.04.2021

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w marcu 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 18,6 % wyższa niż w lutym i jednocześnie o 18,9% w porównaniu z marcem ubiegłego roku (wtedy zanotowano spadek o 2,5% r/r). Dane kwartalne pokazują wzrost o 7,9% w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku.

Marcowe dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost sprzedaży o 2,3% w stosunku do lutego oraz wzrost o 15,7% w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem.

Na wzrost sprzedaży wynoszący w ujęciu miesięcznym 18,6% dla całego przemysłu wpływ miały wzrosty produkcji w działach: przetwórstwo przemysłowe (20,7%), górnictwo i wydobywanie (18,6%), i dostawa wody i gospodarowanie ściekami (9,8%). Spadek o 0,9% zanotowano natomiast w dziale: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię.

W ujęciu rocznym wzrosty zanotowano w działach: przetwórstwo przemysłowe (20,9%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (12,2%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (5,3%).  W stosunku do marca ub. r. spadła jedynie sprzedaż w dziale: górnictwo i wydobywanie (o 0,6%).

W stosunku do marca 2020 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 57,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 54,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 51,1%), mebli  (o 35,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 31,4%). Spadek w ujęciu r/r wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 17,1%), wyrobów farmaceutycznych (o 16,9%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 11,1%).

W komunikacie GUS zwraca uwagę informacja, że w marcu zanotowano wzrost we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 52,1%, dóbr inwestycyjnych o 26,6%, dóbr zaopatrzeniowych o 21,9%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 6,8%, a dóbr związanych z energią o 0,4%.

Na wyniki przemysłu wpływ miała m.in. większa liczba dni pracujących w marcu (szczególnie w odniesieniu do lutego). Warto również uwzględnić niższą bazę wynikającą z faktu, że na ubiegłorocznych, marcowych wynikach piętno zaczynała odciskać rozwijająca się powoli pandemia koronawirusa (największe tąpnięcie zanotowano w kwietniu ub r.).

Ceny przemysłowe w marcu wzrosły w stosunku do lutego przeciętnie o 1,3% (w lutym odnotowano wzrost o 1,0%). W stosunku do marca ub. roku ceny wzrosły o 3,9% (w lutym roczna dynamika cen przemysłowych wyniosła 2,2%).

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce we wszystkich działach: górnictwo i wydobywanie (o 4,1%), przetwórstwo przemysłowe (o 1,3%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 0,5%) a wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 0,2%).

W odniesieniu do marca ub. roku wzrosty cen podobnie zaobserwowano we wszystkich działach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 23,3%) , dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,5%), przetwórstwie przemysłowym (o 3,3%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 2,3%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach nasilenie procesów inflacyjnych w przemyśle ma u swych podstaw głównie wzrost kosztów wytwarzania (surowce, energia, praca, woda, gospodarka odpadami, zwiększenie danin i podatków). W części zaś wynika z osłabienia złotego.

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.