Wyniki przemysłu w marcu 2022 ze wzrostem 18,2% w stosunku do lutego br. i 17,3% w porównaniu z marcem 2021

21.04.2022

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w marcu 2022 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 18,2% wyższa niż w lutym br. i jednocześnie wyższa o 17,3% w porównaniu z marcem 2021 roku. Sprzedaż w okresie I-III 2022 roku wzrosła r/r o 16,7%

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w marcu 2022

Dane okazały się znacząco wyższe od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG. Wynik prawdopodobnie mógłby być jeszcze wyższy gdyby nie negatywny efekt blokad w łańcuchach dostaw. Na wyniki przemysłu wpływ mogła mieć m.in. większa liczba dni pracujących w marcu (szczególnie w odniesieniu do lutego). Być może jest to również efekt zwiększonego eksportu energii. Patrząc na dane warto też podkreślić, że wyniki przemysłu w marcu ub.r. również charakteryzowały się wysoką dynamiką (18,6% r/r) i tegoroczny wzrost został osiągnięty pomimo wysokiej bazy.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 2,1% w stosunku do lutego oraz wzrost o 17,2% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Wzrost produkcji w ujęciu miesięcznym (o 18,2%) napędzany był zwiększeniem sprzedaży we wszystkich grupach. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zanotowało wzrost w ujęciu miesięcznym o 27,2%; górnictwo i wydobywanie – o 22,0%; przetwórstwo przemysłowe o 17,2%, a dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja – o 13,1%.

W ujęciu rocznym również zanotowano wzrosty we wszystkich grupach. Najbardziej dynamicznie –  aż o 77,4% – wzrosła sprzedaż w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Produkcja w górnictwie i wydobywaniu wzrosła o 23,1%; w przetwórstwie przemysłowym o 12,4%, a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 11,8%.

Szczegółowe dane z poszczególnych działów przemysłu w ujęciu miesięcznym pokazują wzrosty produkcji (w cenach stałych) w 33 działach, w tym m.in.: w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 41,0%), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 30,0%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 27,2%), produkcji artykułów spożywczych (o 25,3%), wyrobów z metali (o 23,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 19,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 18,7%). W porównaniu z lutym br., sprzedaż spadła w jednym dziale tj. produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,0%).

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) w ujęciu rocznym wzrosła w 31 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 44,5%), wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 35,5%), produkcji wyrobów z metali (o 29,2%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 25,4%), produkcji metali (o 24,9%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 24,7%0, produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 21,9%), produkcji maszyn i urządzeń (o 17,8%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym zanotowano w 3 działach – w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  (o 12,7%) oraz urządzeń elektrycznych (o 5,7%).

W danych o sprzedaży w poszczególnych działach warto zwrócić uwagę m.in. na wysoką dynamikę sprzedaży w dziale związanym z naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, co może świadczyć o przygotowaniach do intensywnego wytwarzania w kolejnych miesiącach.

W marcu odnotowano wzrost produkcji w skali roku we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Największy wzrost zaobserwowano w przypadku produkcji dóbr związanych z energią – o 57,3%. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzrosła o 15,3%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 11,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych o 7,9% a dóbr inwestycyjnych o 5,9%.

Ceny przemysłowe w marcu wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 4,9% (w lutym – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano wzrost o 1,1% m/m). W stosunku do marca ub. roku ceny wzrosły o 20,0% (w lutym roczna dynamika wyniosła 16,1%). Wzrost okazał się wyższy od oczekiwań rynkowych. Rosnąca dynamika cen wynika m.in. z osłabienia złotego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano we wszystkich grupach. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły o 9,0%; w górnictwie i wydobywaniu o 5,9%; w przetwórstwie przemysłowym o 4,3% a w grupie „dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja” – o 1,0%.

W porównaniu z marcem ub. roku wzrosty cen również objęły wszystkie grupy. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wzrosły o 37,3%, w górnictwie i wydobywaniu o 24,2%, przetwórstwie przemysłowym o 17,5% a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami o 5,4%.

W kolejnych miesiącach należy spodziewać się dalszego nasilenia procesów inflacyjnych.

Sprawdź także wyniki przemysłu w lutym >>> TUTAJ

Zobacz także inne raporty KIG


 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.