Wyniki przemysłu w marcu 2024

22.04.2024

Wyniki przemysłu w marcu 2024 – gorsze od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG.

 

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w marcu 2024 roku

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w marcu 2024 roku:

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,6% wyższa niż w lutym br. i niższa o 6,0% w porównaniu z marcem 2023 roku (wtedy zanotowano spadek o 3,7% r/r). Sprzedaż w okresie I-III 2024 r. spadła o 0,7% r/r.
  • Przypomnijmy, że dane za luty br. pokazywały wzrost produkcji przemysłowej o 0,7% w ujęciu miesięcznym i 3,3% w ujęciu rocznym.
  • Dane o produkcji przemysłowej w marcu br. okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej przemysłu o 5,5% w stosunku do lutego br. oraz spadek o 3,9% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Na ogólny wzrost produkcji w ujęciu miesięcznym (o 3,6%) wpływ miały wyniki sprzedaży w: dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (wzrost o 5,5%); przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 4,0%); wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 1,0%). W stosunku do lutego br. gorsze wyniki zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (spadek produkcji o 4,0%).

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa spadła w przypadku górnictwa i wydobywania (o 13,1%) oraz przetwórstwa przemysłowego (o 6,3%). Z kolei wzrost produkcji w porównaniu z marcem ub.r. zanotowano w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 6,2%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodną (wzrost o 0,1%).

Wzrost produkcji w 27 spośród 34 działów przemysłu

Ze szczegółowych danych GUS wynika, że w marcu, w porównaniu z lutym br., produkcja sprzedana (w cenach stałych) wzrosła w 27 (spośród 34) działach przemysłu. W tej grupie znalazły się m.in.: produkcja napojów (wzrost o 28,0%); produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o  21,2%); produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 10,6%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 9,5%); produkcja artykułów spożywczych (wzrost o 8,7%); produkcja maszyn i urządzeń (wzrost o 7,3%); gospodarka odpadami; odzysk surowców (wzrost o 6,8%). Spadek produkcji w ujęciu miesięcznym zanotowano w 7 działach, w tym m.in. w: naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 19,8%); wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (o 3,7%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,8%); produkcji mebli (o 1,3%).

W ujęciu rocznym produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) spadła w 26 (spośród 34) działach przemysłu. Gorsze niż przed rokiem wyniki sprzedaży zanotowano w przypadku m.in.: produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 29,1%); wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (spadek o 25,9%); produkcji napojów (spadek o 13,8%); produkcji metali (spadek 12,5%); produkcji wyrobów z metali (spadek o 10,3%); naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (spadek o 9,6%); produkcji maszyn i urządzeń (spadek o 9,3%); produkcji mebli (spadek o 8,1%). W porównaniu z marcem 2023 r. produkcja przemysłowa wzrosła natomiast w 8 działach, wśród których znalazły się m.in.: gospodarka odpadami; odzysk surowców (wzrost o 7,5%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 4,5%); produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 2,1%).

W marcu 2024 roku we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych produkcja spadła w ujęciu rocznym. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych była niższa o 8,9%; dóbr konsumpcyjnych trwałych o 7,1%; dóbr inwestycyjnych o 6,3%; dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 3,6% a dóbr związanych z energią spadła o 2,4%.

 

Spadek cen przemysłowych przeciętnie o 0,1% m/m

Ceny przemysłowe w marcu 2024 roku spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,1% (w lutym odnotowano wzrost o 0,1% m/m). W stosunku do marca ub. roku ceny spadły o 9,6% (w lutym – zgodnie ze zaktualizowanymi danymi –  spadek wyniósł 10,0% r/r).

W ujęciu miesięcznym spadki cen zanotowano w przypadku: wytwarzania i zaopatrywania w energię (o 1,0%); przetwórstwa przemysłowego (o 0,1%) oraz dostawy wody i gospodarowania ściekami (o 0,1%). W stosunku do lutego br. wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 0,9%).

W ujęciu rocznym ceny spadły w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 19,1%); górnictwie i wydobywaniu (o 12,3%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 8,5%). W porównaniu z marcem ub.r. wzrosły natomiast ceny w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 1,7%).

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w marcu 2024

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.