Wyniki przemysłu w październiku 2019 r.

22.11.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 7,8% wyższa, niż we wrześniu i jednocześnie o 3,5% wyższa niż przed rokiem.

Październik z reguły przynosi wzrost sprzedaży, choć już nie tak wysoki jak we wrześniu (stanowiącym otwarcie sezonu powakacyjnego). Tak było i tym razem. Co ważne tegoroczny wzrost po sierpniu wyglądał wyjątkowo dobrze. Wypada pamiętać, że na tegoroczne statystyki spory wpływ ma mocno inny niż przed rokiem rozkład liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach. I tak w ostatnim czasie dane dla czerwca i sierpnia były mocno osłabiane tym czynnikiem, odwrotnie zaś wyniki lipca, września mocno korzystniejszym czasem pracy premiowane. Na wyniki października różnice w czasie pracy niemal nie miały wpływu. Oczywiście w horyzoncie nieco dłuższym jest też już widoczne spowolnienie związane z osłabieniem koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych (choć słabsze i późniejsze niż obawialiśmy się rok temu).

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w październiku o 1,1% w stosunku do września oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 3,7%.

Wzrost sprzedaży w październiku wynoszący dla całego przemysłu 7,8% był wypadkową wzrostów notowanych w działach: w zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę o 19,5%,  przetwórstwie przemysłowym o 7,5% oraz dostawie wody i gospodarce ściekami o 3,2%. W górnictwie i wydobywaniu zanotowano spadek o 4,7%.

Podobnie w statystykach prezentujących zmiany w skali roku, wzrosty notowano w: dostawie wody i gospodarowaniu ściekami 8,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 6,4%, przetwórstwie przemysłowym 3,5%. W górnictwie i wydobywaniu zanotowano spadek o 6,1%.

W okresie I-X produkcja okazała się o 4,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie I-IX dynamika wynosiła 4,5%.

W październiku ceny przemysłowe spadły przeciętnie o 0,4%, podczas gdy we wrześniu miał miejsce sięgający 0,4% wzrost cen. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,1% niższe niż przed rokiem (we wrześniu ich roczna dynamika wynosiła 0,8%). W pierwszych dziesięciu miesiącach roku ceny przemysłowe były średnio o 1,4% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spadki cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7%), przetwórstwie (o 0,5%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (0,4%). Jedyny wzrost cen zanotowano w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (0,1%).

W ujęciu rocznym wzrosty cen zaobserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 3,8%), w górnictwie i wydobywaniu (o 1,8%), dostawach wody i gospodarce ściekami (o 2,6%). Jedyny spadek cen w skali roku zanotowano w przypadku przetwórstwa przemysłowego (o 0,6%).

Aktualne zmiany cen w przetwórstwie przemysłowym, poprzez ceny towarów, powinny przyczyniać się do redukcji poziomu inflacji konsumenckiej. Oczywiście w jej ostatecznych wynikach spore znacznie będzie mieć kształtowanie się cen usług.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.