Wyniki przemysłu w październiku 2022

22.11.2022

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2022 roku

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w październiku 2022 roku

  • Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2022 roku.
  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,8% w stosunku do ubiegłego roku i była niższa o 0,7% niż przed miesiącem.
  • Sprzedaż w okresie I-X 2022 roku wzrosła r/r o 11,6%

Dane okazały się nieznacznie wyższe od prognoz KIG i niższe od oczekiwań rynkowych. Październikowy spadek dynamiki sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest typowym zjawiskiem, a w poprzednich latach zazwyczaj dynamika ta utrzymywała się na dodatnim poziomie.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej przemysłu o 0,3% w stosunku do września oraz wzrost o 7,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Na ogólny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym wpłynęły gorsze niż we wrześniu wyniki w takich grupach jak: górnictwo i wydobywanie (spadek o 3,0%); dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (spadek o 3,0%); przetwórstwo przemysłowe (spadek o 1,7%). Dodatni wynik sprzedaży w porównaniu z wrześniem osiągnięto w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 17,3% m/m).

W ujęciu rocznym, poza wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 16,2% – to efekt korzystnej aury), w pozostałych grupach sprzedaż wzrosła. W przetwórstwie przemysłowym o 9,3%; w górnictwie i wydobywaniu o 4,6%; w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 0,5%.

Dane z poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana (w cenach stałych) w październiku spadła w 24 działach przemysłu, w tym m.in. w produkcji metali (o 8,0%), naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 7,4%), produkcji maszyn i urządzeń (o 6,2%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 5,2%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 4,1%), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,0%), produkcji wyrobów z metali (o 2,5%). W 10 działach produkcja wzrosła – dotyczy to m.in.:  wytwarzania i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 17,3%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 12,8%).

Sprzedaż w ujęciu rocznym (w cenach stałych) wrosła w 25 (spośród 34) działach przemysłu. Dodatnie wyniki zanotowano m.in. w przypadku: produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 41,6%), produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 25,2%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (wzrost o 23,4%), w produkcji maszyn i urządzeń (wzrost o 17,6%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 12,3%), produkcji wyrobów z metali (wzrost o 8,5%), produkcji artykułów spożywczych (wzrost o 7,9%). W porównaniu z październikiem ubiegłego roku produkcja spadła w 9 działach. W tej grupie znalazły się m.in.: m.in. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 16,2%), produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 12,1%), produkcja mebli (spadek o 8,6%), produkcja metali (spadek o 4,5%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 3,6%).

W październiku wśród głównych grupowań przemysłowych wzrost produkcji w skali roku zanotowano w przypadku dóbr inwestycyjnych (o 26,4%), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 8,7%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (o 5,6%). Spadła produkcja dóbr związanych z energią (o 10,8%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 6,6%).

Ceny przemysłowe w październiku wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,7% (we wrześniu br. odnotowano wzrost o 0,2% m/m). W stosunku do października ub. roku ceny wzrosły o 22,9% (we wrześniu roczna dynamika wyniosła 24,6%). W okresie styczeń-październik ceny wzrosły r/r o 22,8%.

Wzrost cen okazał się nieco niższy od oczekiwań rynkowych. Prawdopodobne jest, że szczyt dynamiki wzrostu cen przemysłowych mam już za sobą.

W ujęciu miesięcznym wzrost cen zanotowano w przypadku przetwórstwa przemysłowego (o 1,4%). Ceny spadły w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 4,5%); górnictwie i wydobywaniu (o 2,8%) oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,1%).

W stosunku do października ubiegłego roku ceny wzrosły we wszystkich grupach. W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię o 59,2%; w górnictwie i wydobywaniu o 26,6%, w przetwórstwie przemysłowym o 18,9% a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 5,4%.

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w październiku 2022

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.