Wyniki przemysłu w październiku 2023

22.11.2023

Wyniki przemysłu zbliżone do mediany oczekiwań rynkowych. Dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 0,1% w stosunku do września br. oraz spadek o 0,8% w ujęciu rocznym

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w październiku 2023

 • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,1% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie wyższa o 1,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • We wrześniu, zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, produkcja spadła o 3,3% w ujęciu rocznym
 • W okresie I-X 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu spadła r/r o 1,5%.

Dane roczne okazały się zgodne z medianą oczekiwań rynkowych i gorsze od prognoz KIG. Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 0,1% w stosunku do września br. oraz spadek o 0,8% w ujęciu rocznym.


W porównaniu z wrześniem br., produkcja sprzedana przemysłu wzrosła we wszystkich grupach:

 • w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę zanotowano wzrost o 30,3%
 • w górnictwie i wydobywaniu o 3,3%
 • w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 3,0%
 • w przetwórstwie przemysłowym o 2,4%


Produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym – również we wszystkich grupach – zanotowała wzrost:

 • w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę (o 17,2%)
 • w górnictwie i wydobywaniu produkcja w stosunku do października ub. r. wzrosła o 5,7%
 • w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 5,0%
 • w przetwórstwie przemysłowym – o 0,3%

Szczegółowe dane za październik o produkcji w poszczególnych działach przemysłu (w cenach stałych) pokazują wzrost w ujęciu miesięcznym w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Znalazły się tutaj m.in.  wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 30,3%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 8,6%); wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (wzrost o 7,3%); gospodarka odpadami; odzysk surowców (wzrost o 6,4%); produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 4,3%); produkcja artykułów spożywczych (wzrost o 4,2%). W porównaniu z wrześniem br. produkcja spadła natomiast w 7 działach, w tym m.in. w produkcji napojów (spadek o 11,9%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (spadek o 2,1%); produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 1,5%); produkcji maszyn i urządzeń (spadek o 1,2%).

W porównaniu z październikiem ub.r. wzrosła produkcja (w cenach stałych) w 21 (spośród 34) działach przemysłu. Lepsze niż przed rokiem wyniki osiągnięto m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (wzrost o 19,6%); wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 17,2%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 7,5%); produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 4,3%); produkcji maszyn i urządzeń (wzrost o 4,1%); produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 4,0%); produkcji wyrobów z metali (wzrost o 3,2%). W ujęciu rocznym produkcja spadła w 13 działach, wśród których znalazły się m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 16,6%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (spadek o 13,0%); produkcja papieru i wyrobów z papieru (spadek o 10,1%); produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek po 5,0%); produkcja metali (spadek o 4,0%).

wyniki przemysłu

W październiku, wśród głównych grup przemysłowych, wzrost w ujęciu rocznym zanotowano w przypadku produkcji dóbr związanych z energią (o 11,0%); dóbr inwestycyjnych (o 5,9%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 2,5%). Spadła produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 3,9%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 2,2%).

Ceny przemysłowe w październiku spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,5% (we wrześniu odnotowano wzrost o 0,3% m/m). W stosunku do października ub. roku, ceny spadły o 4,1% (we wrześniu, według uaktualnionych danych GUS, ceny spadły o 2,7% r/r).

Spadek cen w przemyśle okazał się większy od prognoz rynkowych i szacunków KIG.

W okresie I-X 2023 ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły r/r o 4,1%

Spadek cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 1,3%); w przetwórstwie przemysłowym (o 0,6%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 0,1%). W stosunku do września br. wzrosły natomiast ceny w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,2%).

Ceny przemysłowe w ujęciu rocznym spadły w przetwórstwie przemysłowym (o 7,5%). Wzrosły natomiast w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 12,3%); w górnictwie i wydobywaniu (o 4,4%) oraz w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami i odpadami (o 3,6%).

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w październiku 2023

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.