Wyniki przemysłu w październiku 2020 r.

20.11.2020

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,2% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie o 1,0% wyższa niż przed rokiem. We wrześniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 5,9%. Dane były nieco niższe od oczekiwanych przez rynek. Październik z reguły przynosi dalszy wzrost sprzedaży, po jej wysokim poziomie osiągniętym jeszcze we wrześniu. W bieżącym roku ów wzrost był słabszy niż w roku poprzednim. Trzeba jednak pamiętać że tegoroczny wrzesień był wręcz doskonały.

W pierwszych dziesięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,7% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po dziewięciu miesiącach roku skala korekty wynosiła jeszcze 3,2%.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w październiku o 3,8% w skali roku oraz 1,6% w porównaniu z wrześniem br.

Wzrost sprzedaży w październiku wynoszący dla całego przemysłu przeciętnie 3,2% był wypadkową wzrostów w we wszystkich czterech działach, tj.: w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 16,9%), w górnictwie i wydobywaniu (o 5,9%), przetwórstwie przemysłowym (o 2,3%), dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,2%).

W statystykach prezentujących zmiany sprzedaży w skali roku zanotowano wzrosty w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 5,2%), przetwórstwie przemysłowym (o 1,7%) oraz spadki w górnictwie i wydobywaniu (o 5,2%) i w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 6,3%).

Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do wypracowanej przed rokiem zanotowano w 19 spośród 34 działów przemysłu. Były to między innymi produkcja: urządzeń elektrycznych – o 17,4%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,4%, mebli – o 5,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,4%. Spadki zanotowano zaś w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 14,3%, wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,8%, produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,0%, metali – o 4,9%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,9%.

Zwraca uwagę fragment komunikatu GUS tyczący się wyników głównych grupowań przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych była w październiku wyższa niż przed rokiem o 7,8%, a dóbr zaopatrzeniowych o 3,0%. W przypadku dóbr konsumpcyjnych nietrwałych sprzedaż była niższa niż przed rokiem o 0,3%, dóbr inwestycyjnych o 1,4%, a dóbr związanych z energią – o 7,8%.

W przypadku konsumpcyjnych dóbr trwałych dobry wynik świadczy najprawdopodobniej o wciąż mającym miejsce pozyskiwaniu nowych rynków (w tym oczywiście też eksportowych), w sytuacji gdy inni producenci nie mają zdolności wykonania dostaw. Wzrost w dobrach zaopatrzeniowych z pozoru wygląda niezbyt imponująco trzeba mieć jednak na uwadze, że wypracowany został w sytuacji wciąż bardzo słabej aktywności u naszych głównych partnerów handlowych (ich niskiej produkcji i sprzedaży w tym eksportowej). To również wygląda na zwiększanie udziału w rynku kosztem konkurencji, która wciąż nie jest w stanie wykonać oczekiwanych dostaw.

W październiku ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,4% w porównaniu z wrześniem. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w październiku o 0,4% niższe niż przed rokiem W okresie I-X ceny przemysłowe były średnio o 0,7% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym były przede wszystkim pochodną wzrostu cen w przetwórstwie przemysłowym o 0,5%. Tu zaś odczuwalny był efekt tak podnoszenia cenników w odpowiedzi na wzrost kosztów wytwarzania, ale również efekt słabszej wyceny złotego (ceny dóbr eksportowanych wyrażane w złotych wzrosły). Skalę wzrostu cen przemysłowych spłycały natomiast spadki cen obserwowane w górnictwie i wydobywaniu (o 0,6%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,1%), a także stabilizacja cen w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami.

W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosty cen zaobserwowano w trzech działach: dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 6,1%), w górnictwie i wydobywaniu (o 5,8%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 2,4%). Spadek cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 1,2%).

Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.