• A A A

Wyniki przemysłu w sierpniu 2019

19.09.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w sierpniu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 6,0% niższa, niż w lipcu i jednocześnie o 1,3% niższa niż przed rokiem.

Sierpień z reguły przynosi wzrost sprzedaży po słabszym lipcu (którego spadki związane są z wchodzeniem w okres wakacyjno-urlopowy). Ten rok przyniósł z kolei wzrost sprzedaży w lipcu, który był odreagowaniem nadzwyczaj słabego czerwca. Po bardzo dobrych wynikach lipca nastąpił zaś głęboki spadek sprzedaży. W części wynika on z mniejszej liczby dnia roboczych, w części zaś z wzmiankowanych wyżej przesunięć okresów urlopowych. Pytaniem pozostaje na ile na wyniku sierpnia zaważyć faktycznie mogło obserwowane już od pewnego czasu spowolnienie u naszych głównych partnerów handlowych. Odpowiedź być może dadzą już wyniki września.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały spadek sprzedaży w sierpniu o 1,2% w stosunku do lipca oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 1,7%.

Spadek sprzedaży w sierpniu wynoszący dla całego przemysłu 6,0% był wypadkową spadków zanotowanych w przetwórstwie przemysłowym o 6,9% oraz dostawach wody i gospodarce ściekami o 2,1%, efekty których spłyciły wzrosty zanotowane w zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę o 3,2% oraz górnictwie i wydobywaniu o 0,5%.

Spadki sprzedaży w ujęciu rocznym zaobserwowano w górnictwie i wydobywaniu (o 8,4%), przetwórstwie przemysłowym (o 1,3%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,3%). Wzrost zanotowano w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 6,6%).

W okresie I-VIII produkcja okazała się o 4,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie I-VII dynamika wynosiła 5,1%.

W sierpniu ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,2%, podczas gdy w lipcu miał miejsce sięgający 0,1% wzrost cen. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,7% wyższe niż przed rokiem (w lipcu ich roczna dynamika wynosiła 0,5%). W pierwszych ośmiu miesiącach roku ceny przemysłowe były średnio o 1,7% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (0,3%), przetwórstwie (o 0,2%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (0,1%). Spadek cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 0,3%).

W ujęciu rocznym wzrosty cen zaobserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 4,4%), dostawach wody i gospodarce ściekami (o 2,8%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 2,3%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 0,2%).

Aktualne zmiany cen w przetwórstwie przemysłowym, poprzez ceny towarów, powinny przyczyniać się do redukcji poziomu inflacji konsumenckiej. Oczywiście w jej ostatecznych wynikach spore znacznie będzie mieć kształtowanie się cen usług.

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.