Wyniki przemysłu w sierpniu 2020 r.

18.09.2020

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w sierpniu 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,8% niższa niż w lipcu lecz jednocześnie o 1,5% wyższa niż przed rokiem. Dane te były zbliżone do oczekiwanych przez rynek. Sierpień z reguły przynosi wzrost sprzedaży po słabszym lipcu (którego spadki związane są z wchodzeniem w okres wakacyjno-urlopowy). Ten rok przyniósł z kolei wzrost sprzedaży w lipcu, po którym nastąpił spadek sprzedaży. Prawdopodobnie miało tu miejsce przesunięcie dorocznych przeglądów ciągów technologicznych z lipca na sierpień, a co za tym idzie przesunięcie nasilenia urlopów udzielanych pracownikom produkcji.

W pierwszych ośmiu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,5% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Czy kalendarz namieszał?

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w sierpniu o 1,8% w skali roku oraz 0,6% w porównaniu z lipcem br.
Spadek sprzedaży w sierpniu wynoszący dla całego przemysłu przeciętnie 5,8% był wypadkową spadków we wszystkich działach, tj.: przetwórstwie przemysłowym (o 6,2%), górnictwie i wydobywaniu (o 4,6%), dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,1%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 1,4%).

W statystykach prezentujących zmiany sprzedaży w skali roku zanotowano wzrosty w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 6,2%), przetwórstwie przemysłowym (o 2,0%) oraz spadki w górnictwie i wydobywaniu (o 10,7%) i w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 2,7%).

Jak radziły sobie poszczególne działy?

Wzrost produkcji sprzedanej zanotowano w 21 spośród 34 działów przemysłu. Były to między innymi: produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 20,1%, wyroby z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,6%, urządzenia elektryczne – o 10,3%, meble – o 8,5%, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,7%, pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy – o 4,4%. Wzrosty, zwłaszcza w działach produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych oraz pojazdów samochodowych mogą oznaczać, że widoczny jest tu efekt postępującego uruchamiania gospodarki pociągający śmielsze inwestowanie przedsiębiorstw.

Spadki zanotowano zaś w 13 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 20,4%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 16,2%, metali – o 8,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,1%.

Jak zachowywały się ceny przemysłowe?

W sierpniu ceny przemysłowe spadły przeciętnie o 0,3% w porównaniu z lipcem. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w sierpniu o 1,2% niższe niż przed rokiem. W okresie I-VIII ceny przemysłowe były średnio o 0,6% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spadki cen w ujęciu miesięcznym były wypadkową niewielkich spadków w: przetwórstwie przemysłowym (o 0,3%) i górnictwie i wydobywaniu (o 0,2%) oraz niewielkich wzrostów w: dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,2%) i wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,1%).

W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosty cen zaobserwowano w trzech działach: dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 5,9%), w górnictwie i wydobywaniu (o 5,3%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 2,0%). Spadek cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 2,1%).

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. +48 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.