Wyniki przemysłu w sierpniu 2021

20.09.2021

Wyniki przemysłu z wynikiem nieznacznie niższym od oczekiwań rynkowych

Wyniki przemysłu w sierpniu 2021

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w sierpniu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,5% niższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa o 13,2% w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku (wtedy zanotowano wzrost o 1,5% r/r). 

Dane okazały się nieznacznie niższe od oczekiwań rynkowych. Na słabsze wyniki przemysłu ogółem w sierpniu wpływ może mieć m.in. trudna sytuacja w branży motoryzacyjnej (spadek sprzedaży m/m o 26,1%).

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 0,3% w stosunku do lipca oraz wzrost o 10,7% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Na ogólny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym (o 2,5%) dla całego przemysłu złożyły się niższe wyniki sprzedaży w przetwórstwie przemysłowym (spadek o 2,7%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (spadek o 1,7%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (spadek o 0,5%) oraz górnictwie i wydobywaniu (spadek o 0,3%).

Bardziej szczegółowe dane pokazują, że w porównaniu z lipcem, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 26,1%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 12,1%), w produkcji urządzeń elektrycznych (o 11,8%), napojów (o 7,3%), pozostałego sprzętu transportowego (o 6,8%), maszyn i urządzeń  (o 5,0%), metali (o 4,2%). W porównaniu z lipcem wzrost produkcji wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji mebli (o 8,6%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 5,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 4,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 3,9%), artykułów  spożywczych (o 3,8%).

W ujęciu rocznym największy wzrost produkcji sprzedanej zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię (o 16,1%). W stosunku do ubiegłego roku wzrosła również produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym (o 13,3%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 11,7%) oraz górnictwie i wydobywaniu (o 4,1%).

Informacje o wynikach poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w stosunku do sierpnia 2020 roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach, m.in. w produkcji wyrobów z metali (o 28,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 25,3%), maszyn i urządzeń (o 24,9%), metali (o 24,6%), papieru i wyrobów z papieru (o 23,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 18,8%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 18,5)%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 16,1%). Spadek produkcji, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 12,9%).

W sierpniu zanotowano wzrost produkcji we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 19,3%, dóbr związanych z energią – o 11,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 10,6%, dóbr inwestycyjnych – o 6,9%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 6,3%.

Ceny przemysłowe w sierpniu wzrosły w stosunku do lipca przeciętnie o 0,6% (w lipcu odnotowano wzrost o 1,5% m/m). W stosunku do sierpnia ub. roku ceny wzrosły o 9,5% (w lipcu roczna dynamika wyniosła 8,4%).

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 0,7%), przetwórstwo przemysłowe (o 0,6%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 0,3%). W stosunku do lipca spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 0,4%). 

W porównaniu z sierpniem ub. roku wzrosty cen zaobserwowano we wszystkich sekcjach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 17,7%), przetwórstwie przemysłowym (o 9,7%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 4,7%) oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 4,2%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, na procesy inflacyjne w przemyśle wpływają m.in. wyższe koszty wytwarzania oraz niski kurs złotego.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.