• A A A

Wyniki przemysłu w sierpniu 2023

20.09.2023

Wyniki przemysłu w sierpniu 2023 roku nieco gorsze od mediany oczekiwań rynkowych

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu w sierpniu 2023 roku

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,0% wyższa niż w lipcu i jednocześnie niższa o 2,0% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
  • W lipcu, zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, produkcja spadła o 2,3% w ujęciu rocznym.
  • W okresie I-VIII 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu spadła r/r o 1,9%.

Dane roczne okazały się nieco gorsze od mediany oczekiwań rynkowych i zbliżone prognoz KIG

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 0,6% w stosunku do lipca br. oraz spadek o 1,8% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu miesięcznym wzrosła we wszystkich grupach: w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię eklektyczną, gaz i wodę o 3,1%; w górnictwie i wydobywaniu o 2,2%; w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 0,9% a przetwórstwie przemysłowym o 0,8%.

W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku produkcja sprzedana przemysłu spadła w przypadku górnictwa i wydobywania (o 7,5%); dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 3,4%) oraz przetwórstwa przemysłowego (o 2,1%). Wzrosła natomiast w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię eklektyczną, gaz i wodę (o 1,7%).

wyniki przemysłu

Szczegółowe dane o produkcji przemysłowej (w cenach stałych) w sierpniu w poszczególnych działach przemysłu pokazują wzrost produkcji w ujęciu miesięcznym w 21 (spośród 34) działach przemysłu. Produkcja sprzedana wzrosła w przypadku m.in.: mebli (o 24,1%); chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 9,3%); wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 6,5%); naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (o 5,4%); artykułów spożywczych (o 4,1%); papieru i wyrobów z papieru (o 3,9%); wyrobów z metali (o 3,7%). W porównaniu z poprzednim miesiącem produkcja spadła w 13 działach, w tym m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 13,7%); produkcji metali (o 2,6%); produkcji urządzeń elektrycznych (o 2,2%); produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,8%).

Produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła (w cenach stałych) w 23 (spośród 34) działach przemysłu, wśród których znalazły się m.in.: wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (spadek o 19,9%); produkcja metali (spadek o 17,9%); produkcja papieru i wyrobów z papieru (spadek o 12,3%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (spadek o 12,2%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 11,1%); produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (spadek o 8,5%); produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 7,3%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 7,0%). Wzrost produkcji r/r odnotowano w 11 działach a dotyczył m.in. naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (wzrost o 22,0%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 15,3%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 14,0%); produkcji maszyn i urządzeń (wzrost o 9,9%).

wyniki przemysłu

W sierpniu odnotowano spadek produkcji w skali roku w przypadku produkcji dóbr zaopatrzeniowych (o 7,8%); dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 6,4%); dóbr związanych z energią (o 4,4%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 0,9%). Wzrosła natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych (o 10,5%).

Ceny przemysłowe w sierpniu wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,1% (w lipcu – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano spadek o 1,1% m/m). W stosunku do sierpnia ub. roku ceny spadły o 2,8% (w lipcu, według uaktualnionych danych GUS, ceny spadły o 2,1% r/r).

Dane o cenach w przemyśle są zbliżone do prognoz rynkowych i szacunków KIG

W okresie I-VIII 2023 ceny wzrosły r/r o 6,2%.

Wzrost cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2%). W stosunku do lipca br. ceny spadły w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7%); w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,4%) oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,1%).

W ujęciu rocznym ceny spadły w przetwórstwie przemysłowym (o 5,4%). Wzrosły natomiast w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,7%); w górnictwie i wydobywaniu (o 5,5%) oraz w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,1%).

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w sierpniu 2023

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.