Wyniki przemysłu w styczniu 2021

18.02.2021

Wyniki przemysłu poniżej rynkowych oczekiwań

 

Wyniki przemysłu

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w styczniu 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,1% niższa niż w grudniu i jednocześnie o 0,9% wyższa niż przed rokiem. W grudniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 11,2%.

Dane te są niższe od oczekiwań rynkowych.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost sprzedaży o 1,7% w stosunku do grudnia oraz wzrost o 5,7% w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem.

Na spadek sprzedaży w styczniu wynoszący w ujęciu miesięcznym 5,1% dla całego przemysłu wpływ miały spadki produkcji w działach: górnictwo i wydobywanie (28,3%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (12,4%) i przetwórstwo przemysłowe (5,3%). Wzrost zanotowano natomiast w dziale: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (6,8%).

W ujęciu rocznym wzrosty zanotowano w działach: dostawa wody i gospodarowanie ściekami (5,6%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (1,6%) i przetwórstwo przemysłowe (0,8%). W stosunku do stycznia ub. r. spadła sprzedaż w dziale: górnictwo i wydobywanie (o 2,1%).

W stosunku do stycznia 2020 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 15 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 31,3%), w gospodarce odpadami; odzysku surowców (o 12,5%), w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 8,6%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 5,9%), w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 4,9%), w produkcji metali (o 4,6%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,3%). Spadek wystąpił w 19 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 20,4%), napojów (o 11,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 6,1%), pozostałego sprzętu transportowego (o 5,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,5%).

Z danych GUS wynika również, że w styczniu zanotowano spadek produkcji w skali roku w trzech głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych zmniejszyła się o 5,2%, dóbr związanych z energią o 4,9%, a dóbr inwestycyjnych o 1,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 4,4%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 3,7%).

Na styczniowy spadek dynamiki sprzedaży wpływ mogły mieć m.in. warunki pogodowe i wynikające z nich problemy z opóźnieniami w realizacji zamówień oraz mniejsza presja na odnawianie stanów magazynowych.

Ceny przemysłowe w styczniu wzrosły w stosunku do grudnia przeciętnie o 0,7% (w grudniu odnotowano wzrost o 0,3%). W stosunku do stycznia ub. roku ceny wzrosły o taką samą wartość jak w ujęciu miesięcznym – o 0,7%.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce w działach: górnictwo i wydobywanie (o 2,8%), przetwórstwo przemysłowe (o 0,8%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 0,2%). Ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię nie uległy zmianie w stosunku do grudnia.

W odniesieniu do stycznia ub. roku wzrosty cen zaobserwowano we wszystkich działach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 11,1%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,3%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 1,5%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 0,1%).

 

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.