Wyniki przemysłu w styczniu 2022

18.02.2022

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w styczniu 2022 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,0% niższa niż w grudniu 2021 roku i jednocześnie wyższa o 19,2% w porównaniu ze styczniem 2021 roku (wtedy zanotowano wzrost o 0,7% r/r)

Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG. Na wysoką dynamikę produkcji w ujęciu rocznym mogły wskazywać m.in. dane o nowych zamówieniach w przemyśle z grudnia ubiegłego roku, które pokazywały wzrost o 51,6% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 4,2% w stosunku do grudnia ub. roku oraz wzrost o 16,4% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Na ogólny spadek produkcji w ujęciu miesięcznym (o 3,0%) wpływ miały niższe wyniki sprzedaży w takich grupach jak: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (spadek o 9,9%), górnictwo i wydobywanie (spadek o 4,2%) oraz przetwórstwo przemysłowe (spadek o 4,0%). W stosunku miesięcznym zanotowano natomiast wzrost sprzedaży w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,3%).

W stosunku do stycznia ubiegłego roku produkcja wzrosła we wszystkich analizowanych przez GUS grupach. Najwyższy wzrost (o 51,6%) zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Wyniki w pozostałych grupach przedstawiały się następująco: górnictwo i wydobywanie – wzrost o 32,6%; przetwórstwo przemysłowe – wzrost o 15,6%; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja – wzrost o 12,6%.

Szczegółowe dane o produkcji pokazują, że w styczniu – w porównaniu z grudniem ubiegłego roku – produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) spadła w 22 działach. Gorsze niż przed miesiącem wyniki osiągnięto m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (spadek o 27,5%), produkcji  maszyn i urządzeń (spadek o 14,0%), produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 12,1%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (spadek o 9,6%), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (spadek o 6,4%), produkcji artykułów spożywczych (spadek o 4,8%). Produkcja w ujęciu miesięcznym wzrosła w 12 działach, w tym m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 19,1%), produkcji metali (o 14,5%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,8%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 9,3%), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 6,7%).

W ujęciu rocznym wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 33 (spośród 34) działach przemysłu. Największe wzrosty zaobserwowano m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 40,2%), wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 34,9%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 32,5%), produkcji maszyn i urządzeń (o 28,1%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 27,5%), produkcji wyrobów z metali (o 25,1%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 24,2%), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 19,9%).

W styczniu 2022 roku produkcja sprzedana w ujęciu rocznym wzrosła we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Największy wzrost zanotowano w produkcji dóbr związanych z energią (o 39,2%). Zwiększyła się również produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 19,0%), dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 15,9%), dóbr inwestycyjnych (o 11,5%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 10,4%).

Ceny przemysłowe w styczniu 2022 roku wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 1,3% (w grudniu ub.r. odnotowano wzrost o 1,0% m/m). W stosunku do stycznia ub. roku ceny wzrosły o 14,8% (w grudniu roczna dynamika wyniosła 14,4%).

W ujęciu miesięcznym wzrosty cen zanotowano we wszystkich grupach. Największy wzrost dotyczył górnictwa i wydobywania (o 4,6%). W pozostałych grupach dynamika wzrostu cen wyglądała następująco: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię – wzrost o 1,8%, przetwórstwo przemysłowe – wzrost o 1,1%, dostawa wody i gospodarowaniu ściekami i odpadami – wzrost o 0,4%.

W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrosty cen również objęły wszystkie grupy. Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 24,4%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię o 19,7%, w przetwórstwie przemysłowym o 13,8% a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami o 4,3%.

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.