• A A A

Wyniki przemysłu w styczniu 2023

20.02.2023

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w styczniu 2023 roku

Wyniki przemysłu w styczniu 2023 roku 

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 2,6% w ujęciu rocznym i była niższa o 2,5% niż przed miesiącem.
  • W grudniu 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,0% r/r i spadła o 6,4% m/m.  

Styczniowe dane w ujęciu rocznym okazały się niższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych.

Warto jednak zaznaczyć, że w styczniu ubiegłego roku zanotowano wyjątkowy wysoki wzrost (o 18% r/r), co mogło wpłynąć na tegoroczny wynik. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu w ujęciu miesięcznym, choć nie jest regułą, nie jest niespotykanym zjawiskiem i był obserwowany w poprzednich latach. 

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane GUS pokazują spadek produkcji sprzedanej przemysłu o 1,3% w stosunku do grudnia ub.r. oraz wzrost o 0,3% w ujęciu rocznym. 

Na ogólny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym wpłynęły gorsze wyniki w takich grupach jak:

  • dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (spadek o 13,5%)
  • przetwórstwo przemysłowe (spadek o 4,7%)

W stosunku do grudnia ub.r. wzrosła produkcja sprzedana w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 20,2%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 6,7%). 

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrosty w górnictwie i wydobywaniu (o 3,9%); przetwórstwie przemysłowym (o 2,8%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,7%). Spadła sprzedaż w przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 2,2%).

Dane z poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana (w cenach stałych) w styczniu 2023 roku spadła w 16 działach przemysłu w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 60,6%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 24,8%); produkcji maszyn i urządzeń (o 17,7%); produkcji artykułów spożywczych (o 6,9%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 5,8%). Produkcja wzrosła w stosunku do grudnia 2022 roku w 18 działach, wśród których znalazły się m.in.: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 20,2%); produkcja metali (wzrost o 18,8%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (wzrost o 17,2%); produkcja papieru i wyrobów z papieru (wzrost o 9,1%); produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 7,3%).

Sprzedaż w ujęciu rocznym (w cenach stałych) wrosła w 21 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 31,5%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 14,7%); produkcji maszyn i urządzeń (o 11,7%); produkcji artykułów spożywczych (o 5,6%), produkcji wyrobów z metali (o 5,2%); produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 3,7%).  Spadki zanotowano w 13 działach, w tym m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 20,4%); produkcji metali (o 18,8%); produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 7,6%); produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 7,2%); produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 5,5%).

W styczniu 2023 roku wśród głównych grupowań przemysłowych, wzrost produkcji w skali roku zanotowano w przypadku dóbr inwestycyjnych (o 10,8%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 8,0%). Spadła produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 6,2%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (o 0,4%). Produkcja dóbr związanych z energią pozostała bez zmian w stosunku do wyniku sprzed roku.

Ceny przemysłowe w styczniu br. wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,8% (w grudniu, zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, odnotowano wzrost o 0,6% m/m). W stosunku do stycznia 2022 roku ceny wzrosły o 18,5% (w grudniu ub. roku roczna dynamika wyniosła 20,5%).

Wzrost cen przemysłowych w styczniu br. roku okazał się zbliżony do oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

W ujęciu miesięcznym wzrost cen zanotowano w przypadku górnictwa i wydobywania (o 8,6%); wytwarzania i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,1%);  oraz dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,9%). Spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 0,4%).

W stosunku do stycznia 2022 roku ceny wzrosły we wszystkich grupach. W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię o 58,7%; w górnictwie i wydobywaniu o 27,8%; w przetwórstwie przemysłowym o 13,5% a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 5,0%.


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu styczniu 2023

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.