Wyniki przemysłu we wrześniu 2019

18.10.2019

 

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 10,7% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 5,6% wyższa niż przed rokiem.

Wrzesień z reguły przynosi wzrost sprzedaży, stanowiący otwarcie sezonu powakacyjnego (w wakacje działalność jest przez część producentów wygaszana w związku z dorocznymi przeglądami ciągów technologicznych i urlopami załogi produkcyjnej). Tak było i tym razem. Co ważne tegoroczny wzrost po sierpniu wyglądał wyjątkowo dobrze. Wypada pamiętać, że na tegoroczne statystyki spory wpływ ma mocno inny niż przed rokiem rozkład liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach. I tak w ostatnim czasie dane dla czerwca i sierpnia były mocno osłabiane tym czynnikiem, odwrotnie zaś wyniki lipca i września, mocno korzystniejszym czasem pracy premiowane. Oczywiście w horyzoncie nieco dłuższym jest też już widoczne pewne spowolnienie związane z osłabieniem koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych (choć jakby słabsze i późniejsze niż obawialiśmy się rok temu).

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży we wrześniu o 1,2% w stosunku do sierpnia oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 3,5%.

Wzrost sprzedaży we wrześniu wynoszący dla całego przemysłu 10,7% był wypadkową wzrostów notowanych we wszystkich działach tj. górnictwie i wydobywaniu o 13,8%, przetwórstwie przemysłowym o 11,5%, w zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę o 3,1% oraz dostawie wody i gospodarce ściekami o 1,7%.

Podobnie w statystykach prezentujących zmiany w skali roku, wszędzie notowano wzrosty – w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami 9,0%, przetwórstwie przemysłowym 5,7%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 3,9% oraz w górnictwie i wydobywaniu 2,2%.

W okresie I-IX produkcja okazała się o 4,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie I-VIII dynamika wynosiła 4,3%.
We wrześniu ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,4%, podczas gdy w sierpniu miał miejsce sięgający 0,3% wzrost cen. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,9% wyższe niż przed rokiem (w sierpniu ich roczna dynamika również wynosiła 0,9%). W pierwszych dziewięciu miesiącach roku ceny przemysłowe były średnio o 1,6% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (0,1%), przetwórstwie (o 0,4%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 1,4%). Spadek cen zanotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (0,1%). W ujęciu rocznym wzrosty cen zaobserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 4,0%), dostawach wody i gospodarce ściekami (o 2,7%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 3,9%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 0,3%).
Aktualne zmiany cen w przetwórstwie przemysłowym, poprzez ceny towarów, powinny przyczyniać się do redukcji poziomu inflacji konsumenckiej. Oczywiście w jej ostatecznych wynikach spore znacznie będzie mieć kształtowanie się cen usług.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.