Wyniki przemysłu we wrześniu 2020 r.

20.10.2020

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 15,5% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 5,9% wyższa niż przed rokiem. W sierpniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 1,5%. Dane te były wyraźnie wyższe od oczekiwanych przez rynek. Wrzesień z reguły przynosi wzrost sprzedaży – po słabszym sierpniu (patrz okres wakacyjno-urlopowy). W roku bieżącym to właśnie na sierpień przypadł większy ruch wakacyjny, więc i wzrost wrześniowy powinien prezentować się tu dobrze. Jednak skala wzrostu okazała się wręcz doskonała, wyraźnie większa od notowanych w podobnych okazjach.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,2% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po ośmiu miesiącach roku skala korekty wynosiła jeszcze 4,5%.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży we wrześniu o 3,6% w skali roku oraz 3,0% w porównaniu z sierpniem br.

Wzrost sprzedaży we wrześniu wynoszący dla całego przemysłu przeciętnie 15,5% był wypadkową wzrostów we wszystkich działach, tj.: przetwórstwie przemysłowym (o 17,1%), górnictwie i wydobywaniu (o 8,7%), dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 4,0%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 1,4%).

W statystykach prezentujących zmiany sprzedaży w skali roku zanotowano wzrosty w dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 8,5%), przetwórstwie przemysłowym (o 7,2%) oraz spadki w górnictwie i wydobywaniu (o 14,4%) i w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 4,3%).

Wzrost produkcji sprzedanej zanotowano w 23 spośród 34 działów przemysłu. Były to między innymi produkcja: urządzeń elektrycznych – o 26,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 22,8%, mebli – o 15,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 10,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 7,9%, wyrobów z metali – o 7,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,4%.

Spadki zanotowano zaś w 10 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 25,6%, wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,8%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 5,7%, metali – o 4,3%.

Zwraca uwagę fragment komunikatu GUS tyczący się wyników głównych grupowań przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych była we wrześniu wyższa niż przed rokiem o 21,2%, dóbr zaopatrzeniowych o 7,3%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 4,1%, dóbr inwestycyjnych zaś o 2,6%. Sprzedaż niższa niż przed rokiem notowana była jedynie w dobrach związanych z energią – o 3,9%.

W przypadku konsumpcyjnych dóbr trwałych tak wysoki wynik świadczy najprawdopodobniej o pozyskiwaniu nowych rynków (w tym oczywiście też eksportowych), w sytuacji, gdy inni producenci nie mają zdolności wykonania dostaw. Wzrost w dobrach zaopatrzeniowych z pozoru wygląda niezbyt imponująco (na tle wcześniej wymienionych), trzeba mieć jednak na uwadze, że wypracowany został w sytuacji wciąż bardzo słabej aktywności u naszych głównych partnerów handlowych (ich niskiej produkcji i sprzedaży, w tym eksportowej). To również wygląda na zwiększanie udziału w rynku kosztem konkurencji, która wciąż nie jest w stanie wykonać oczekiwanych dostaw.

We wrześniu ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,1% w porównaniu z sierpniem. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były we wrześniu o 1,6% niższe niż przed rokiem. W okresie I-IX ceny przemysłowe były średnio o 0,7% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym były wypadkową: stabilizacji cen w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, niewielkich wzrostów w przetwórstwie przemysłowym o (o 0,1%) oraz dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,3%), złożonych z pokaźnym wzrostem cen w górnictwie i wydobywaniu (o 1,9%).

W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosty cen zaobserwowano w trzech działach: dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 6,1%), w górnictwie i wydobywaniu (o 5,4%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 2,1%). Spadek cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 2,5%).

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.