Wyniki przemysłu we wrześniu 2021

20.10.2021

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2021

Wyniki przemysłu wrzesień

 

Wyniki produkcji sprzedanej przemysłu okazały się o 11% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie wyższe o 8,8% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku (wtedy zanotowano wzrost o 5,7% r/r).
Dane okazały się nieznacznie wyższe od oczekiwań rynkowych i niższe od prognozowanych przez KIG. Wzrost sprzedaży we wrześniu (po okresie wakacyjno-urlopowym) jest zjawiskiem typowym.
W pierwszych dziewięciu miesiącach br. roku produkcja sprzedana przemysłu była o 15,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,2%.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 0,9% w stosunku do sierpnia oraz wzrost o 8,7% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Na ogólny wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym (wzrost o 11%) dla całego przemysłu złożyły się wyższe niż w sierpniu wyniki sprzedaży w górnictwie i wydobywaniu (wzrost o 12,5%), przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 11,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (wzrost o 6,8%) oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (wzrost o 3,9%).

W statystykach prezentujących zmiany sprzedaży w skali roku (o 8,8%) zanotowano wzrosty w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 22,1%), dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 11,7%), przetwórstwie przemysłowym (o 7,9%) oraz górnictwie i wydobywaniu (o 7,8%).

Szczegółowe dane pokazują, że w porównaniu z sierpniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  (o 39,2%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 33,6%), w produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 24,9%), w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)  (o 18,6%), w produkcji maszyn i urządzeń  (o 15,2%), mebli (o 13,2%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem br., wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji napojów (o 14,7%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,8%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in.  w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 22,1%), w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 21,0%), papieru i wyrobów z papieru (o 18,7%), wyrobów z metali (o 16,6%), maszyn i urządzeń (o 15,9%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 14,9%), metali (o 14,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 13,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 12,3%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 17,3%).

We wrześniu zanotowano wzrost produkcji w skali roku w większości głównych grupowań przemysłowych w skali roku. Produkcja dóbr związanych z energią zwiększyła się o 14,0%, dóbr zaopatrzeniowych – o 13,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 5,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,8%. Nieznacznie zmniejszyła się produkcja dóbr inwestycyjnych – o 0,8%. Może być to częściowo efekt kłopotów branży motoryzacyjnej, która ograniczyła produkcję z powodu braku komponentów.

Ceny przemysłowe we wrześniu wzrosły w stosunku do sierpnia przeciętnie o 0,7% (w sierpniu odnotowano wzrost m/m na tym samym poziomie). W stosunku do września ub. roku ceny wzrosły o 10,2% (w sierpniu roczna dynamika wyniosła 9,6%). Wrześniowy wzrost cen w ujęciu miesięcznym jest zjawiskiem typowym, związanym m.in. z aktualizacją cenników producentów. Warto jednak dodać, że wzrost cen m/m we wrześniu nastąpił po serii wzrostów w poprzednich miesiącach.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 0,8%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 0,6%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 0,1%). W stosunku do sierpnia spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 0,4%).

W porównaniu z wrześniem ub. roku wzrosty cen zaobserwowano we wszystkich sekcjach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 14,9%), przetwórstwie przemysłowym (o 10,6%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 5,5%) oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,9%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, na procesy inflacyjne w przemyśle wpływają m.in. wyższe koszty wytwarzania oraz niski kurs złotego.

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.