Wyniki przemysłu we wrześniu 2022 ze wzrostem 9,8% zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym

20.10.2022

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2022 roku

wyniki przemysłu

Wyniki przemysłu we wrześniu 2022 roku

 • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 9,8% zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym.
 • Sprzedaż w okresie I – IX 2022 roku wzrosła r/r o 12,3%.

Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych i zbliżone do prognoz KIG.
Wzrost sprzedaży we wrześniu (po okresie wakacyjno-urlopowym) jest zjawiskiem typowym.


Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 0,3% w stosunku do sierpnia oraz wzrost o 10,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Osiągnięcie dodatniego wyniku w ujęciu miesięcznym umożliwiła zwiększona w stosunku do sierpnia br. sprzedaż w przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 11,2%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 0,8%). Niższą niż przed miesiącem sprzedaż zanotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 2,4%) oraz w przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (spadek o 1,3%).

W ujęciu rocznym, poza wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 3,7%), sprzedaż wzrosła w pozostałych grupach. Na czele znalazło się przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 11,0% r/r). Sprzedaż w górnictwie i wydobywaniu wzrosła o 9,2% a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji – o 2,8%.

Szczegółowe dane z poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana (w cenach stałych) we wrześniu wzrosła w 24 działach przemysłu. W tym gronie znalazły się m.in.:  produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 44,8%), naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń  (wzrost o 28,2%), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 25,7%), produkcja maszyn i urządzeń (wzrost o 24,8%), produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 21,2%), produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 18,4%), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 10,1%). Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) w porównaniu z sierpniem br. spadła w 10 działach, m.in. w produkcji napojów (o 16,0%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 9,0%), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 8,1%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,4%).

Sprzedaż w ujęciu rocznym (w cenach stałych) wrosła w 27 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in.:

 • produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 46,5%),
 • maszyn i urządzeń (o 26,1%),
 • pozostałego sprzętu transportowego (o 19,2%),
 • urządzeń elektrycznych (o 17,9%),
 • wyrobów z metali (o 13,1%),
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz napojów – po 9,9%.

Produkcja sprzedana spadła w 7 działach, w tym m.in.

 • produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 9,7%),
 • mebli (o 7,5%),
 • w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,7%),
 • w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 2,2%).

We wrześniu, wśród głównych grupowań przemysłowych wzrost produkcji w skali roku zanotowano w przypadku dóbr inwestycyjnych (o 29,1%), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 9,1%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (o 6,9%). Spadła produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 4,9%) oraz dóbr związanych z energią (o 0,9%).

Ceny przemysłowe we wrześniu wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,2% (w sierpniu odnotowano wzrost o 0,8% m/m). W stosunku do września ub. roku ceny wzrosły o 24,6% (w sierpniu roczna dynamika wyniosła 25,5%). W okresie styczeń-wrzesień ceny wzrosły r/r o 22,7%.

Wzrost cen okazał się nieco niższy od oczekiwań rynkowych.

 • W ujęciu miesięcznym wzrost cen zanotowano w przypadku: górnictwa i wydobywania (o 4,6%); przetwórstwa przemysłowego (o 0,4%) oraz dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,3%). Spadły natomiast ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 3,7%).
 • W stosunku do września 2021 roku wzrosty cen objęły wszystkie grupy. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wzrosły o 71,0%; w górnictwie i wydobywaniu o 37,8%, w przetwórstwie przemysłowym o 19,5% a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 5,3%.

Pobierz raport >>> wyniki przemysłu wrzesień 2022

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.