Wyniki przemysłu we wrześniu 2023

19.10.2023

Wyniki przemysłu zbliżone do mediany oczekiwań rynkowych. Produkcja przemysłowa we wrześniu 2023 r. spadła o 3,1 proc. rdr, a w porównaniu z sierpniem, wzrosła o 8,4 proc

Wyniki przemysłu we wrześniu 2023

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 8,4% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie niższa o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
  • W sierpniu, zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, produkcja spadła o 1,9% w ujęciu rocznym.
  • W okresie I-IX 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu spadła r/r o 1,9%.

Dane roczne okazały się zbliżone do mediany oczekiwań rynkowych i gorsze od prognoz KIG.

Wrześniowy wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu miesięcznym jest typowym zjawiskiem.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 0,9% w stosunku do sierpnia br. oraz spadek o 0,9% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.

W ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w przetwórstwie przemysłowym (o 9,2%); górnictwie i wydobywaniu (o 7,8%) oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 1,2%). Spadła natomiast w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (o 0,6%).

W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku produkcja sprzedana przemysłu spadła w przypadku przetwórstwa przemysłowego (o 3,7%); dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,9%) oraz górnictwa i wydobywania (o 0,6%). W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła natomiast produkcja w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię eklektyczną, gaz i wodę (o 3,7%).

wyniki przemysłu

Produkcja przemysłowa wzrosła w 28 z 34 działów przemysłu

Szczegółowe dane o wrześniowej produkcji przemysłowej (w cenach stałych) w poszczególnych działach przemysłu pokazują wzrost produkcji w ujęciu miesięcznym w 28 (spośród 34) działach przemysłu. W tym gronie znalazły się m.in.: produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 29,8%); produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 28,8%); produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 13,0%); produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 12,4%); produkcja maszyn i urządzeń (wzrost o 11,4%); naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (wzrost o 9,9%); wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (wzrost o 8,9%). Spadek produkcji w stosunku do sierpnia br. zanotowano w 5 działach, w tym m.in. w produkcji napojów (o 4,2%); w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,6%).

wyniki przemysłu

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w 23 z 34 działów

Produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła (w cenach stałych) w 23 (spośród 34) działach przemysłu. Dotyczy to m.in.: produkcji metali (spadek o 15,7%); produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 15,0%); produkcji papieru i wyrobów z papieru (spadek o 14,1%); produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 11,5%); produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (spadek o 10,4%); produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (spadek o 10,0%); produkcji mebli (spadek o 4,1%). W stosunku do września ubiegłego roku produkcja wzrosła natomiast w 11 działach, w tym m.in. w przypadku naprawy, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 7,3%); produkcji napojów (o 6,9%); produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 6,6%); wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,7%).

We wrześniu odnotowano spadek produkcji w skali roku we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych spadła o 9,0%; dóbr zaopatrzeniowych o 6,9%; dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 0,4%; dóbr inwestycyjnych o 0,3% a dóbr związanych z energią o 0,1%.

Ceny przemysłowe we wrześniu wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,3% (w sierpniu – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano spadek o 0,1% m/m). W stosunku do września ub. roku ceny spadły o 2,8% (w sierpniu, według uaktualnionych danych GUS, ceny spadły o 2,9% r/r).

Spadek cen w przemyśle jest zbliżony do prognoz rynkowych i większy od szacunków KIG.

W okresie I-IX 2023 ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły r/r o 5,1%

Wzrost cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 2,3%); w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,4%); i w przetwórstwie przemysłowym (o 0,3%). W stosunku do sierpnia br. spadły natomiast ceny w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,5%).

W ujęciu rocznym ceny spadły w przetwórstwie przemysłowym (o 5,6%). Wzrosły natomiast w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 9,2%); w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,1%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 2,7%).


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu we wrześniu 2023

Zobacz także inne analizy KIG


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.