Zatrudnienie i płace w lutym 2022 ze wzrostami. Średnie wynagrodzenie 6220,04 PLN

18.03.2022

Zatrudnienie i płace w lutym 2022

zatrudnienie i płace

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 155,80 PLN do 6220,04 PLN tj. o 2,6%. Luty zazwyczaj przynosi wzrost płac – po niższym styczniu. Pojawiają się już bowiem w płacach ruchome części wynagrodzeń, jako początek fali zazwyczaj szczególnie silnej w marcu.  

Tegoroczny wzrost był większy od typowego i większy od oczekiwanego. Po części może on wynikać z przyspieszenia części wypłat premii i nagród, które zazwyczaj realizowane są w marcu, Po części jednak może być efektem aktywnego poszukiwania pracowników przez firmy – w tym również w drodze pozyskania pracowników z innych firm (za wyższe stawki).  

Przeciętne uposażenie w lutym okazało się o 651,22 PLN i 11,7% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zwiększyła się wyraźnie z 9,5% w styczniu   

Zatrudnienie w lutym okazało się o 15,1 tys. osób, tj. o 0,23% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6474,9 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 140,9 tys. osób tj. o 2,22%. 

Wzrost zatrudnienia w lutym jest zjawiskiem typowym. Firmy stopniowo zwiększają zatrudnienie szykując się do zwiększonej produkcji wiosną. Tegoroczny wzrost był zbliżony do oczekiwanego, choć nieco mniejszy niż przed rokiem.  

Roczna dynamika zatrudnienia w lutym uległa niewielkiemu zmniejszeniu z dodatnich 2,31% w styczniu do dodatnich 2,22%. Poziom zatrudnienie, począwszy od stycznia, jest wyższy niż w okresie przedpandemicznym (licząc poziom aktualny do notowanego przed 24 miesiącami). W styczniu o 19 tys. osób, w lutym zaś o 29 tys. osób. 

W marcu płace są zazwyczaj wyraźnie wyższe od notowanych w lutym. Pojawiają się w nich bowiem liczniej ruchome części wynagrodzenia jak premie i nagrody – związane z rozliczeniem za czwarty kwartał. Wzrost w marcu tego roku może sięgnąć 5,0%, co będzie wartością mniejszą od notowanej przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie obniżeniu z lutowych 11,7% do 10,2%. 

W przypadku zatrudnienia po marcu zazwyczaj oczekuje się wzrostów. W bieżącym jednak roku może być zanotowany istotny spadek związany z napaścią Rosji na Ukrainę i powrotem części obywateli ukraińskich do kraju. 

zatrudnienie i płace

Pobierz raport w formacie PDF

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.