Zatrudnienie i płace w październiku 2023. Przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7544,98 PLN

21.11.2023

GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023

zatrudnienie i płace

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023

 • Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 165,10 PLN do 7544,98 PLN tj. o 2,2%
  Październik zazwyczaj przynosi stabilizację lub niewielkie wzrosty płac, po silniejszym wzroście z września. W płacach wciąż widoczne są bowiem wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. Tegoroczny wzrost był większy od typowego (po słabym wrześniu) i wyraźnie wyższy od oczekiwanego przez rynek i przez nas.
 • Przeciętne uposażenie w październiku okazało się o 857,06 PLN i 12,8% wyższe niż przed rokiem
  Roczna dynamika płacy zwiększyła się z 10,3% we wrześniu. W okresie I – X przeciętne uposażenie było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,1%.
  Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W ostatnich kilku miesiącach obserwowane jest silne falowanie rocznej dynamiki płac. Wynika ono głównie z innego niż przed rokiem terminarza wypłat ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. W kolejnych miesiącach należy oczekiwać stopniowego obniżania się rocznej dynamiki płac. Ustępuje bowiem część czynników zazwyczaj odpowiedzialnych za dynamizację płac. Wolniej postępuje zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników). W dobie słabszej koniunktury mniej będzie też ruchomych części wynagrodzeń – premii, nagród, wypłat w systemie akordowym. W okresie słabszych wyników firm jest też mniej możliwości by podnosić ogółowi pracowników płace w reakcji na zwiększenie płacy minimalnej.

Niepokojący spadek zatrudnienia

Zatrudnienie w październiku okazało się o 2,0 tys. osób, tj. o 0,03% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6494,1 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 6,8 tys. osób tj. o 0,10%. Spadek zatrudnienia w październiku na poziomie 2,0 tysiąca osób należy potraktować jako niepokojący. To jeszcze za wcześnie by w statystykach widoczne było zmniejszenie zatrudnienia pracowników sezonowych, rosnąć też powinna (choć nieznacznie) pula świeżo zatrudnianych tegorocznych absolwentów. Obserwowany więc powinien być niewielki, ale jednak wzrost zatrudnienia. Po drugie spadek październikowy nie jest odosobniony w tym roku. Zatrudnienie kurczyło się już w siedmiu z dziesięciu tegorocznych miesięcy (w tym również mocno asezonowo we wrześniu).

 • Roczna dynamika zatrudnienia w październiku uległa pogorszeniu z dodatnich 0,04% we wrześniu do ujemnych -0,10%
 • W okresie I – X 2023 zatrudnienie było wyższe niż przed rokiem o 0,4%
  Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

Prognozowany umiarkowany wzrost płac w listopadzie

W listopadzie płace są zazwyczaj wyraźnie wyższe od październikowych. W tegorocznym listopadzie płace wzrosną raczej umiarkowanie – po nadspodziewanych (przyspieszonych) wzrostach z października. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac może ulec redukcji i wynieść 10,6%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po listopadzie zazwyczaj oczekuje się stabilizacji lub niewielkiego spadku – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Tym razem odnotowany może być spadek o około 2 tys. osób.

 

Sprawdź pozostałe analizy KIG

Pobierz raport >>> zatrudnienie i płace w październiku 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.